Nieuws

18 juni: STRIJD MEE TEGEN PATENTEN OP ONS VOEDSEL bekijk het intro filmpje en je weet het!
18 juni: 38.000 kippen komen om bij inferno stal Buurmalsen. Kippevleeseters medeverantwoordelijk
17 juni: Hoe maak je een mens? Focus, NTR NPO2 door Professor Alice Roberts, vrijdag 17 juni 2016
3 juni: eindelijk: de Wakawaka Base10 is weer leverbaar! hier. Zie dit blog en dit blog.
2 juni: steun proefdiervrij medisch onderzoek hier.
24 mei: herhaling Vleesverlangen. 21:45 NPO3.
19 mei: Vleesverlangen, NPO3. 21:00 uur.

*) zie hier. [ Archief Actualiteiten ]

22 juni 2016

Wat het Zika virus ons leert over de potenties van het embryo

Is een embryo een mens of een potentieel mens? that's the question. Wat het zika virus ons leert is dat het vreselijk mis kan gaan met de ontwikkeling van het embryo. Zelfs bij een baby die genetisch niets mankeert. Een baby wordt geboren die een groot deel van zijn hersenen mist. Dat zijn de hersendelen met de hogere functie's (bewustzijn, geheugen, taal, etc) die een mens tot mens maken [1].


normaal (links) en twee vormen van microcefalie ©CDC
Bij zika babies is er niets mis met de gezondheid en erfelijke aanleg van de baby en de ouders. Die is normaal. En toch treden na infectie van een mug die het zikavirus bij zich draagt vreselijke misvormingen op die de menselijkheid van de baby op ernstige wijze aantasten. Het virus wordt via de placenta van de moeder overgedragen naar het embryo. Wat het mechanisme precies is, is nog niet helemaal duidelijk, maar de aanwijzingen stapelen zich op dat het Zika virus de normale ontwikkeling en groei van de hersenen van de foetus verstoort met als gevolg dat de hersenen veel te klein blijven. Dat heet microcefalie (micro = klein, cefalie = hersenen). Dat is uitwendig zichtbaar.

baby met een ernstige vorm van microcefalie
(opvallend dat de rest van het gezicht normaal is)
Er staan vele foto's op het internet, ze zijn niet prettig om naar te kijken. Is dit een mens? Wat komt er terecht van deze baby's? Kunnen ze zelfstandig eten en drinken? Praten? Kruipen? Lopen? Wat voelen ze? Hebben ze pijn? Hebben ze bewustzijn? Hoe lang leven ze? Men vermoedt dat alle hogere functies van de hersenen ontbreken [1]. Dat kan ook haast niet anders gezien de hersendelen die ontbreken.

Het Zika virus is niet het enige virus dat dit kan. Er is een groep van virussen die de normale ontwikkeling van het embryo verstoort:
"Microcephaly has many causes, such as a group of infections known as STORCH (Syphilis, Toxoplasmosis, other infections, Rubella, Cytomegalovirus infection and Herpes Simplex), or exposure to chemical toxins." bron: 'Zika and birth defects: what we know and what we don’t', Nature, 21 March 2016
Zeer recentelijk werd ontdekt dat het West Nile virus geheugen verlies kan veroorzaken in mensen [3]. 
Nogmaals: het embryo heeft zelf geen mutaties. Het is de ontwikkeling. Ook de ouders van zika-babies zijn normaal (geen mutaties). Dit is dus een volledig externe invloed. Er zijn vele andere externe invloeden en er kunnen vele dingen misgaan. De potentie ligt in het DNA versleuteld, maar om die potentie tot realiteit te maken mogen er tijdens de ontwikkeling geen verstorende factoren optreden. Het ontwikkelingsproces is in bescheiden mate fault tolerant, maar niet voldoende voor alle virussen [2].
  
Conclusie: een menselijk embryo is potentieel een mens. De zika-babies maken op dramatische wijze duidelijk wat 'potentieel' betekent.God experimenteert met embryo's


Als je gelooft dat God de Schepper is van hemel en aarde, dan moet je je afvragen: Waarom heeft God het zika virus geschapen? en: Waarom heeft Hij de mug die het virus overbrengt geschapen? en: Waarom heeft God het menselijk immuunsysteem zo gemaakt dat het zikavirus niet onschadelijk wordt gemaakt?  [4]

Terugkijkend naar mijn vorige blog Embryo's zijn mensen, die kweek je niet, moeten gelovigen tegen God roepen: "Embryo's zijn mensen! Daar experimenteer je niet mee! Stop daar mee!" De conclusie uit mijn blog Russische roulette baby's of Designer baby's? er bij betrekkend, moeten we concluderen dat God Russische roulette speelt met embryo's. Hij heeft het ontwikkelproces niet voldoende fault tolerant gemaakt.
Als jouw moraal van God komt, dan is experimenteren met menselijke embryo's ethisch goed, want God geeft het voorbeeld: zika. Voor God zijn embryo's kennelijk niet heilig. Voor God zijn embryo's materiaal om mee te experimenteren. Tel daar bij de conclusie op van mijn blog Christelijke maatstaven voor menselijkheid sluiten menselijk embryo uit, dan hebben gelovigen twee redenen om embryo's niet heilig te verklaren: embryo's voldoen niet aan criteria voor menselijkheid, en God zelf experimenteert met embryo's. Dat zijn twee argumenten die de anti-abortus houding ondermijnen. Ik zie niet hoe iemand die gelooft dat God de wereld heeft geschapen tegen abortus kan zijn. En als gelovigen daar nog andere argumenten voor menen te hebben, dan kunnen die niet van God komen. Nee, die eventuele argumenten zijn zelfs strijdig met Gods moraal, voorzover we God's moraal uit zijn schepping kunnen aflezen [5],[6].

Noten

 1. Volgens deze menselijkheidscriteria: creativiteit, bewustzijn, personaliteit, abstract denken, ziel, geest, moraal, sociale vaardigheden en leervermogen, is niet alleen het embryo, maar ook de zika-baby geen mens (zie mijn blog Christelijke maatstaven voor menselijkheid sluiten menselijk embryo uit ). Iedere andere set van criteria die de mens van het dier moet onderscheiden zal tot hetzelfde resultaat leiden. Je zou daarom een nieuw criterium kunnen of moeten opstellen: 'geboren uit een mens op een natuurlijke manier'. Dit is een compromis, alle inherente superioriteit ten opzichte van dieren is verdwenen! [ 23 juni 2016 ]
 2. "Women might have evolved a particularly fast and strong immune response to protect developing fetuses and newborn babies, says Marcus Altfeld, an immunologist at the Heinrich Pette Institute in Hamburg, Germany. But it comes at a cost: the immune system can overreact and attack the body." (Nature, 23 juni). Dat kan een verklaring zijn waarom niet ieder (nieuw) virus adekwaat aangevallen wordt. [ 23 juni 2016 ]
 3. Nature 23 juni 2016: "People infected with West Nile virus often experience cognitive side effects including memory loss through unknown mechanisms; mice and humans infected with the virus experience a loss in hippocampal presynaptic terminals...". Dit gaat niet over embryo's, maar is bestudeerd bij volwassenen. [ 23 juni 2016 ]
 4. Waarom heeft God Naegleria fowleri (Eng. brain-eating amoeba) Naegleria fowleri (Ned. hersenetende amoebe) geschapen? [ 24 juni 2016 ]
 5. Ik heb nog iets over het hoofd gezien: het kan zijn dat gelovigen alles wat natuurlijk gebeurt gelijkstellen aan Gods wil en daardom zelf niet willen ingrijpen in natuurllijke processen. Daardoor is het theoretisch mogelijk om vol te houden dat een spontane abortus Gods wil is en dat een door de mens (arts) uitgevoerde abortus na prenatale diagnostiek van een genetische afwijking bij de foetus (tot 24 weken) niet Gods wil is en tegen Gods wil is. Dit is echter geen consistente theorie. Hoe kan God een spontane abortus willen en de mens een abortus verbieden? En: als je tegen abortus bent omdat het 'ingrijpen' is, dan moet je tegen alle medische ingrepen zijn, want die zijn tegen Gods wil. Immers: God wil dat je ziek wordt. Dus: waarom wel operatief verwijderen van een tumor, vaccinatie tegen infectieziektes (rubella, kinkhoest, etc), corrigeren van aangeboren afwijkingen, etc en geen aboruts (tot 24 weken)? [ 25 juni 2016 ]
 6. Jan Riemersma blogde vandaag over 'Coherentie als grondslag voor het handelen'. In Johannes 9 staat een incoherent verhaal over Jezus die een blinde genas. Er zitten veel incoherenties in dat verhaal. De meest opvallende is dat Jezus een zieke geneest, terwijl je moet aannemen dat die persoon niet blind geboren was zonder medeweten of toestemming of ingrijpen van God. Jezus, Zoon van God, geneest een ziekte die God zelf gewild moet hebben. Er zitten veel meer curieuze en bizarre wendingen in dit verhaal. [ 26 Juni 2016 ]

Bronnen

Vorige blogs

15 juni 2016

Christelijke maatstaven voor menselijkheid sluiten menselijk embryo uit

Op de website God and Science staat een artikel "The Human Difference: How Humans are Unique Compared to All Other Animals". Mensen en alleen mensen zijn geschapen in het beeld van God ('in the image of God'). Dieren niet [5]. Mensen hebben eigenschappen die dieren niet hebben:
 1. Creativity (creativiteit)
 2. Consciousness (bewustzijn)
 3. Personality (personaliteit)
 4. Abstract thinking (abstract denken)
 5. Body, soul, spirit (lichaam, ziel, geest)
 6. Moral judgments (moraal)
 7. Social skills and learning (sociale vaardigheden en leervermogen)
In een leerzame tabel leren we hoe de Schepper lichaam, ziel en geest over zijn schepping verdeeld heeft:

Creature: Examples:
Body only Lower life forms, including reptiles, amphibians, fish, and invertebrates
Body and soul From the Hebrew nephesh, or soulish creatures, including birds and mammals
Body, soul and spirit Humans and angels

Het artikel concludeert:
"In conclusion, it seems likely that "in the image of God" refers to the characteristics of the human spirit and the ability to make moral judgments - things that are not found in any animal species, even those to whom we are said to be closely related."
Het is een meevaller dat vogels (kip) en zoogdieren (koe, varken, geit, schaap) een ziel hebben. Dat zijn dus dieren die mensen fokken, doden en met groot plezier opeten. Maar, dit ter zijde. 
Het gaat me hier ook niet om de vraag of het wetenschappelijk houdbaar is dat de mens in 7 (of 6, of 8) eigenschappen verschilt van alle dieren, of welke eigenschappen dat precies zijn (taal, intelligentie, gereedschapgebruik, opponeerbare duim, empathie, etc. ontbreken). Ook niet of het hele idee van unieke eigenschappen wel zinnig is, aangezien ieder dier of plant unieke eigenschappen heeft [1]. Ook niet of een ruim 2000 jaar oud boek (de Bijbel) een stevige basis biedt voor deze mening, maar het gaat me om een logische consequentie van dit standpunt. En die consequentie is: 

embryo's hebben geen creativiteit, bewustzijn, personaliteit, abstract denken, ziel, geest, moraal, sociale vaardigheden en leervermogen. 

of een variatie op de woorden van de auteur:
"...to make moral judgments - things that are not found in any animal species and embryo's, babies and children."
Zeker een embryo jonger dan 24 weken en al helemaal niet een ééncellig embryo (de bevruchte eicel) [4]. Als je die zeven criteria serieus zou nemen, en je redeneert consequent, dan moet je concluderen dat een menselijk embryo géén mens is. Zelfs een zwangere vrouw zou hier niets tegenin kunnen brengen.

Er zijn grofweg twee mogelijkheden om aan deze conclusie te ontsnappen:
1) het menselijk embryo upgraden: claimen dat de criteria waarmee de mens zich onderscheidt van het dier niet actueel maar in potentie van toepassing zijn op het menselijk embryo
2) de mens downgraden tot eigenschappen die een volwassen mens en een menselijk embryo gemeenschappelijk hebben.

De eerste oplossing maakt in feite een uitzondering voor menselijke embryo's en berust niet op de eigenschappen die een menselijk embryo actueel in een bepaald ontwikkelingstadium heeft. Het menselijk embryo krijgt a.h.w. volwassen eigenschappen. Dit heet special pleading. De mens is een speciaal geval. Dat heeft de mens zo bepaald. Dan gelden die 7 uniek menselijke eigenschappen waarin de mens zich onderscheidt van het dier alleen potentieel. Hetzelfde geldt voor babies of kinderen. Je kunt niet zeggen dat babies een moreel oordeel kunnen vellen, of abstract kunnen denken, of sociale vaardigheden bezitten [2].

Bij de tweede oplossing blijft er niets over van die zeven uniek-menselijke eigenschappen, want die heeft een embryo niet. Evenmin babies en kinderen. Evenmin vele volwassenen. Het gemeenschappelijke van embryo en volwassene dat je overhoudt is hun DNA. Hoe vroeger het menselijke ontwikkelingsstadium, hoe minder van die zeven eigenschappen het stadium bezit. Dat is inherent dan ontwikkeling.

Het dilemma is dus: óf je maakt van een embryo een mens, of je maakt van een mens een embryo. Beide oplossingen hebben onoverkomelijke problemen.

Als je onbevooroordeeld en consequent denkt en je accepteert criteria zoals bovenstaande zeven kenmerken, dan moet je concluderen dat menselijke embryo's op zich géén van deze zeven kenmerken bezitten. En dus dat menselijke embryo's zich niet wat betreft deze unieke kenmerken onderscheiden van dieren. Menselijke embryo's missen die unieke eigenschappen die een mens tot mens zouden maken. Logisch gevolg: ze hebben meer gemeen met dieren dan met mensen [3]. Het zijn zoogdieren en primaten totdat ze in bezit komen van die zeven begerenswaardige eigenschappen.

Dit is allemaal geen spelletje met woorden. De dieperliggende achtergrond is het onmiskenbare feit dat het menselijk individu vanaf het ééncellig stadium geleidelijk nieuwe eigenschappen krijgt. Als alles goed gaat tenminste. Het hele idee van uniek-menselijke eigenschappen is bedacht met een gezond, volwassen persoon in gedachte. Daar zit o.a. het probleem [2].

donderdag 16 juni: kleine tekst aanpassingen

Noten

 1. Vogels, insecten, vleermuizen kunnen vliegen, mensen niet. Planten kunnen zonne-energie benutten voor hun energie en voedsel; mensen niet, etc. etc. etc.
 2. Je moet sowieso een uitzonderingen maken voor mensen in de gevangenis (falend moreel oordeel), in psychiatrische inrichting (falende sociale vaardigheden), etc. Tenzij je claimt dat misdadigers, bankdirecteuren in potentie een moreel oordelingsvermogen hebben, etc. Bovendien is ontzettend veel afhankelijk van het sociale milieu, de maatschappij en de tijd waarin je geboren wordt en opgroeit. M.a.w.: opvoeding [6]
 3. Op basis van het gebrek aan die zeven eigenschappen mag je ze eten, net als dieren.
 4. United States pro-life movement : zelfs de zygote mag je niet doden: een zygote is één cel! Dat is een extreem standpunt dat de wetenschappelijke feiten negeert en in schril contrast staat met de meerderheid in de VS die vindt dat het land veiliger wordt als iedere burger een wapen mag bezitten en gebruiken 'om zichzelf te verdedigen'. [ 17 juni ]
 5. Ik lees zojuist: "In tegenstelling tot de dieren kan de mens zich verwonderen over zichzelf, ..." als eerste zin in een aanprijzing van een cursus filosofie. In hemelsnaam, waarom moet er altijd naar beneden getrapt worden, en dan speciaal naar dieren? Het is net zo discriminierend als dit: ...in tegenstelling tot mentaal gehandicapten, babies, mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld, terminale kankerpatiënten, voetbalsupporters,  gevangenen, en leden van de NRA. [ 17 juni ]
 6. Filosoof Kant zou gezegd hebben: "Een mens wordt pas mens door zijn opvoeding". Dit hoorde ik in de uitzending Dus ik ben (19 juni NPO2). Er werd aan toegevoegd: "Opvoeding is het belangrijkste in de menswording. Anders blijf je toch een aangeklede aap."! Mijn commentaar: 1) Dieren hebben uiteraard geen kleren nodig, de mens wel omdat hij naakt is; 2) een embryo en een pasgeboren baby zijn dus niet echt mens. 3) Dieren (zoogdieren, vogels) voeden hun jongen op tot zelfstandig levende individuen; alleen ze eten niet met vork en mes; gaan niet naar de wc; en slapen niet in bedden; maakt ze dat minder dan mensen??? [20 juni]

Vorige blogs over dit onderwerp

Embryo's zijn mensen, die kweek je niet
Volendammer mutatie tast de kern van de genetische codering van de mens aan
Een paradoxale filosofische vraag van de laatste Downer
Er worden in Nederland geen kinderen met Down geaborteerd

13 juni 2016

Professor Martijn Katan over vegetariërs, veganisten en vitamine B12

Prof. Martijn Katan
voedingswetenschapper
Eén van de belangrijkste voedingsstoffen die vegetariërs en vooral veganisten missen is vitamine B12 omdat dit voornamelijk in dierlijke producten voorkomt. Ze worden geacht dat te weten en ze moeten B12 dus uit andere bronnen halen. In dat geval hebben vegetariërs en veganisten een volwaardige voeding. Omdat B12 in vlees zit heb ik altijd aangenomen dat B12 door die dieren aangemaakt wordt. Zo lees je op de website van het Voedingscentrum:
"Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten, zoals melk, melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en eieren."

"Bij mensen die helemaal geen dierlijke producten gebruiken, zoals veganisten, is er een grote kans op een tekort aan vitamine B12." (Voedingscentrum)
Ook dit lijkt te bevestigen dat B12 door dieren wordt geproduceerd. Maar niets is minder waar. Geen enkele schimmel, plant of dier kan B12 synthetiseren lees ik in dit wikipedia artikel. Dat was nogal een schokkende ontdekking. En het is nogal verbazingwekkend. Alleen bacteriëen kunnen het. Hoe komt B12 dan in vlees terecht? Dit moet ik nog verder uitzoeken [3]. Maar zo veel is nu al duidelijk: dat je vlees zou moeten eten om aan je B12 behoefte te voldoen is dus klinkklare nonsense. Waarom de nodige B12 via een omweg van het dier als het ook rechtstreeks uit bacteriële bron verkregen kan worden? Vegetariërs en veganisten kunnen dus met een goed geweten B12 pilletjes slikken want het is niet van dierlijke oorsprong [1].

Evolutionair gezien is het voor mij een raadsel waarom wijzelf geen gen voor B12 synthese hebben of darmbacteria die voldoende B12 produceren zodat we niet van B12 in ons voedsel afhankelijk zijn. Vermoedelijk is het een verliesmutatie die geen nadeel heeft omdat B12 toch in ons voedsel zit. Dus we komen er mee weg. Doordat vleeseten gangbaar werd in de menselijk evolutie was deze mutatie niet nadelig. Maar zou dat voor alle dieren gelden? En wat hebben bacteriën zelf voor voordeel aan het produceren van B12? Dit zijn nog openstaande vragen.

Volgens Prof Martijn Katan (audio fragment) krijgen vleeseters en melkdrinkers voldoende B12 binnen. Alleen sommige ouderen kunnen problemen hebben met het opnemen van B12. Die zouden B12 pillen moeten slikken omdat B12 daar in zuivere vorm aanwezig is. Baat het niet dan schaadt het niet. Dus voor de zekerheid.

Prof Katan hield een lezing in de boekhandel naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Voedingsmythes. De lezing ging over voeding en voedingswetenschap. Ik sprak hem voorafgaand aan de lezing. Hij is een open, eerlijk, nuchter, sympathiek, bescheiden, enthousiast en gedreven man en heeft een enorme feitenkennis. En hij beantwoordt graag vragen van lezers. Voor zijn lezing in de boekhandel vroeg hij mensen vragen in te sturen, die zet hij op een dia en beantwoordt ze stuk voor stuk. Zeer sympathiek. De lezersvragen liet hij vooraf gaan door een korte uiteenzetting van wat voedingswetenschap eigenlijk is en vooral de beperkingen. Geweldig: hoe vaak zie je dat gebeuren dat een wetenschapper de beperkingen van zijn eigen vakgebied aan het publiek vertelt? Deze werkwijze was ik nog niet eerder tegengekomen. Een goede methode om toehoorders bij je verhaal te betrekken en je verhaal af te stemmen op wat gebruikers willen weten. Een succesvolle en slimme methode.

De vraag of vegetariërs en veganisten een volwaardige voeding hebben als ze vleesvervangers en B12 gebruiken, beantwoorde hij met Ja, maar met kinderen is het oppassen geblazen. Ouders moeten goed opletten dat kinderen voldoende B12, etc binnen krijgen [2].
Voorafgaand aan de lezing sprak ik hem en ik moet zeggen, het is een goede luisteraar die je vragen serieus neemt. Er kwamen nog bekenden binnen die hij graag wilde spreken, maar hij maakte eerst zijn antwoord af. Zeer sympathiek.
Als Katan in uw buurt een lezing komt geven zou ik er zeker naar toe gaan.


Bronnen


homesite Prof Katan
(bevat een kleine 200 audio fragmenten! en zijn Volkskrant en NRC columns)

Vitamine B12 voor de zekerheid (gesproken column).

PS:

Er bestaat zelfs een Stichting vitamine B12 tekort. Uit discussie's op het internet blijkt de hele B12 problematiek uiterst ingewikkeld is en slaan mensen elkaar met mythes en misverstanden om de oren. De wetenschappelijke literatuur is vooralsnog zo specialistisch dat ik me daar niet aan waag (14 juni)

Er bestaat een website met een online boek B12 VOOR VEGANISTEN (14 juni)

Postscript

In een alarmerend artikel in Nature 16 juni wordt er voor gewaarschuwd dat bevolkingen die voor hun viatamines afhankelijk zijn van visvangst in de toekomst een tekort aan o.a. ... B12 zullen krijgen omdat visvangsten daar teruglopen! Voor Westerse veganisten een luxe probleem dat opgelost kan worden met B12-tabletten, maar voor arme mensen in de derde wereld een groot gezondheidsprobleem. [4] 16 juni 2016

Noten

 1. Vroeger werd B12 nogal wel eens uit dierlijke bronnen vervaardigd zoals  koeienlevers. [ update 14 jun ]
 2. In de boeken van filosoof en veganist Floris van de Berg komt het hele woord B12 niet voor. Ik maak me zorgen of hij en zijn kinderen wel een volwaardig dieet hebben. Hij kan dan wel filosoof zijn, maar hij zal zich zoals iedere vegetarier en veganist in zijn voeding moeten verdiepen.
 3. Een bron meldt: "In de bio-industrie wordt B12 namelijk kunstmatig toegevoegd aan het voer". Mogelijk wordt B12 door bacteriën in de darm geproduceerd. zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12#Sources
 4.  "Considering nutrients found only in foods derived from animals, such as vitamin B12, and DHA omega-3 fatty acids (almost exclusively derived from meat consumption, see Supplementary Information), we calculate that 1.39 billion people worldwide (19% of the global population) are vulnerable to deficiencies because fish make up more than 20% of their intake of these foods by weight."