04 May 2015

Ton Munnich: Verlichting of Darwinisme? Boekbespreking (1)

Meest recente Postscript: 7 feb 2023


Ton Munnich (2014)
Verlichting of Darwinisme?

Totemboek, website boek
"Was Darwin echt zo'n belangrijk bioloog? Nee, zegt de auteur van dit boek, Darwin's tijdgenoten Mendel en Virchow leverden grotere bijdragen aan het vak."
Bovenstaande tekst staat op de achterflap van het boek Verlichting of Darwinisme? Essays over wetenschapsgeschiedenis van historicus Ton Munnich. Alleen al door deze tekst is het onmiddellijk duidelijk dat dit op zijn zachtst gezegd een uitzonderlijk en onorthodox boek is. En dat blijkt het ook te zijn. De hele geschiedenis van de biologie wordt herschreven. Beweren dat Darwin niet zo belangrijk is voor de biologie, is hetzelfde als beweren dat Newton of Einstein niet zo belangrijk waren voor de natuurkunde...

Waarom lees ik zo'n boek? Ten eerste natuurlijk omdat het over Darwin gaat. Verder –denk ik– door dezelfde mix van nieuwsgierigheid en de mogelijkheid iets nieuws te leren die mij creationistische en ID boeken deed lezen. Indertijd. Het dwingt je opnieuw met andere ogen te kijken naar feiten die je al lang wist en begreep. Ik zie het als een manier om je eigen kennis en meningen te testen en of je in staat bent de fouten in de redenering van anderen te detecteren. Creationistische boeken leveren geen nieuws meer op. Maar Munnich is geen creationist [24]. Wat betreft dit boek: je kunt aan de noten en literatuurlijst (samen 80 pagina's!) zien dat Munnich veel literatuur geraadpleegd heeft. Het is dus niet ondenkbaar dat je iets nieuws tegenkomt, dat ook nog waar is. Ik ga niet het hele boek bespreken. Laat ik één typerend voorbeeld geven om duidelijk te maken welke onorthodoxe standpunten de auteur verdedigt. Ze komen uit het vierde hoofdstuk getiteld 'Primeurs van Darwin?':


Darwin en de schepping: hoe Munnich The Origin leest

"Om de positie van Darwin te leren kennen is het nuttig om de schepping uiteen te rafelen tot vier momenten:
 1. de schepping van het heelal, de oerknal
 2. de schepping van het allereerste leven
 3. de schepping van de afzonderlijke soorten dieren en planten
 4. de schepping van de mens 
"[Darwin] ziet op alle vier de momenten schepping door God, met dien verstande dat hij op het derde moment de evolutie inpast in de schepping." (p.120).
Hoe kun je nu "Evolutie inpassen in de schepping" als de Christelijke scheppingsleer altijd de afzonderlijke schepping van dieren en planten is geweest? Zoals het in Genesis staat beschreven. Het directe ingrijpen van God is het tegenovergestelde van een blind natuurlijk proces dat planten, dieren en mensen voortbrengt. Munnich noemt dat 'met dien verstande'. Het is zo iets als: atheïsten zijn ook gelovigen, met dien verstande dat ze niet in God geloven. Alsof het één niet de ontkenning van het ander is. 
Hier zegt hij het in andere woorden:

"In 490 bladzijden betoogt Darwin dat God niet elke soort afzonderlijk heeft geschapen maar één algemene scheppingsdaad heeft verricht waarin de evolutie van de latere soortenrijkdom besloten ligt." (p.89)
Wat een bizar-komische karakterisering van de Origin! Dit is een diepgaande miskenning van wat de Origin in werkelijkheid doet. Het boek gaat helemaal niet over 'een scheppingsdaad'. Heeft Munnich de Origin wel gelezen? Heeft hij überhaupt de inhoudsopgave bekeken? Het boek gaat uitsluitend over waarneembare zaken in de natuur en hoe die te verklaren. Die zgn. 'ene algemene scheppingsdaad' zou de oorsprong van het leven moeten zijn of misschien de oorsprong van het heelal. Of natuurwetten. Wat die 'ene algemene scheppingsdaad' ook moge zijn, die is helemaal niet relevant voor het verdere verloop van het evolutieproces en dus voor het boek. De oorsprong van het leven is onbekend, en Darwin neemt voor zijn Origin de eerste vormen van leven als vertrekpunt.
Dit is kennelijk de gedachtegang van Munnich die zijn onwaarschijnlijke interpretatie van de Origin veroorzaakt:

"Darwin neemt geen afstand van het bijbelse geloof, ook niet wanneer hij dertig jaar later zijn Origin of Species publiceert" (p.87)
'Bijbelse geloof': als dat Genesis inhoudt -en hoe kan het anders-, dan neemt Darwin afstand van dat soort Bijbels scheppingsgeloof. Darwin's evolutietheorie is de gemeenschappelijke afstamming van al het leven ('Common Descent') van de eerste levensvorm. Voor het ontstaan van soorten heb je geen schepping meer nodig. Dat is juist het tegenovergestelde van de afzonderlijke schepping van soorten. Darwin's theorie gaat lijnrecht in tegen het scheppingsverhaal in Genesis waar planten, dieren en de mens ambachtelijk door God geschapen worden. Puur handwerk dus. Man en vrouw (Adam en Eva) worden zelfs apart geschapen. Munnich schrijft nota bene ergens anders in zijn boek dat het christendom stelt dat "elke soort is geschapen door God" (p.186). Inderdaad! En dat is het tegenovergestelde van evolutie. In een ander hoofdstuk schrijft hij: "In de eerste helft 19e eeuw beseft de wetenschap dat het scheppingsverhaal niet voldoet. De aarde is niet 6000 jaar oud, de soorten zijn niet geschapen door God." (p.232). Aan wie hebben we dat revolutionaire inzicht te danken? Aan iedereen, behalve Darwin! Munnich houdt er een extreem onwaarschijnlijke interpretatie van Darwin's Origin op na. Een interpretatie die tegelijk –en niet onbedoeld– het revolutionaire karakter van de Origin wil ondermijnen.

'By the Creator'


Maar Darwin heeft het zelf gezegd: 'by the Creator'! Het staat in de Origin! Dat is de grote troefkaart van Munnich. Als bewijs voert hij op dat Darwin heel blij was met een opmerking van de theoloog Kingsley [1] bij het verschijnen van de eerste druk van de Origin. Die opmerking was: dat het een veel nobelere opvatting van God zou zijn wanneer God de beginvoorwaarden voor evolutie had geschapen, in plaats van alle soorten afzonderlijk. In de eerste druk staat dat niet, maar Darwin voegt 'by the Creator' toe aan de tweede t/m de 6e druk [2]. 
"Therefore I should infer from analogy that probably all the organic beings which have ever lived on this earth have descended from some one primordial form, into which life was first breathed by the Creator". The Origin, tweede druk. F376 p.484 [2]
Anderen hadden al eerder kritiek geuit op de 'Creator'-toevoeging (Dempster, [17]) en inderdaad het staat in de tweede en alle volgende drukken.
Is dit echt een veel nobeler opvatting van God? Maar dan staat er in Genesis een niet-nobele opvatting van God! (omdat God daar de planten en dieren stuk voor stuk schiep). Nogal vreemd, nietwaar?

En als Darwin echt in God geloofde, waarom stond 'by the Creator' niet in de eerste druk? Geloofde hij toen niet in de Schepper? Hij had alle vrijheid om het te doen. Niemand toendertijd zou er over gevallen zijn. Integendeel. Was de eerste druk van de Origin onbegrijpelijk door de schepper weg te laten? Nee, natuurlijk niet. De nadruk in dit citaat ligt immers op de gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen. De woorden 'by the Creator' zijn een aardige toevoeging, dus iets wat je weg kunt laten zonder dat de rest onbegrijpelijk wordt. En zonder enig effect op het feit van gemeenschappelijke afstamming. Dit blijkt ook uit een brief van Darwin: 

"But I have long regretted that I truckled to public opinion, and used the Pentateuchal term of creation, by which I really meant "appeared" by some wholly unknown process. It is mere rubbish, thinking at present of the origin of life; one might as well think of the origin of matter. [13]
Darwin heeft er spijt van dat hij de bijbelse term schepping heeft gebruikt.
Tegelijk zie je dat hij geen uitspraken wil doen over de 'origin of life' of 'origin of matter': alles is speculatie. 
Als je de Origin onderzoekt op trefwoord 'creation' dan zie je dat Darwin negatief schrijft over 'independent creation' en 'the plan of creation', het zijn onwetenschappelijke 'verklaringen' (genoeg stof voor een apart blog!). Als je dat doortrekt naar de schepping van het eerste leven zou je dat ook onwetenschappelijk moeten noemen.
 

De 'Christelijke Darwin'


Als we afgaan op bisschop Wilberforce uitspraak dat "Darwin writes as a Christian" [p.93], waarom was er dan zoveel oppositie uit kerkelijke hoek? Wilberforce kritiseerde Darwin's boek (p.107). Was dat uitsluitend om wetenschappelijke redenen? Een bisschop is geen wetenschapper. Munnich zelf schrijft 66 pagina's verderop in zijn boek dat de christelijke dogmatiek problemen heeft met de oorsprong van soorten (p.186) en "het darwinisme blijft haken in een debat met de kerk, een debat dat de hele twintigste eeuw sleept" (p.187). Waarom een 'debat'?! Waarom een debat als Darwin's Origin gewoon natural theology is? Waarom een debat als Darwin christelijk is? Waarom kritiseerde Robert FitzRoy, de kapitein van HMS Beagle, Darwin's Origin of Species? [22].
'Debat' is trouwens een eufemistische uitdrukking voor een ongekende wederzijdse en eeuwenlange haatcampagne tussen Darwinisten en gelovigen. Ik zou zeggen: trek je conclusies. Waarom dat eeuwenlang debat? Darwin was er kennelijk toch niet zo in geslaagd om "de evolutie in te passen in de schepping."
Ook is bekend dat Darwin het leed in de wereld, de wreedheid van de schepping [8] en met name het veel te vroege overlijden van zijn geliefde dochter Anne niet kon rijmen met de liefdevolle christelijke God. Munnich baseert de 'christelijke Darwin' op een paar uitspraken van tijdgenoten en vergeet alle feiten die tegen de 'christelijke Darwin' pleiten.
Het valt overigens niet mee om consequent anti-Darwin te zijn. Eerst schets Munnich een beeld van de christelijke Darwin. In een later hoofdstuk heeft hij een paragraaf 'Christelijke geweldloosheid' (p.224). Je zou dus concluderen: als Darwin christelijk is, dan is hij geweldloos. Maar de volgende paragraaf heet:  'Darwinistisch geweld' (p.226), waaruit we moeten concluderen dat Darwin voor geweld was.


Darwin had een strategie


Als het waar is dat de Engelse Universiteiten in Darwin's tijd gedomineerd werden door Natural Theology, zoals TM schrijft, dan is het wel een slimme strategie van Darwin om niet een agressieve atheïstische houding aan te nemen, maar te laten zien dat zijn theorie niet in strijd is met het christelijk geloof. Op die manier zou zijn theorie minder weerstand opleveren.
En Darwin had misschien ook wel enig respect voor gelovigen. Zijn eigen vrouw was gelovig. "I had no intention to write atheistically" schreef Darwin in een brief aan de Amerikaan Asa Gray [19].
Ik denk dat Darwin schreef uit respect voor gelovigen, om gelovigen niet voor het hoofd te stoten. [should shock the religious feelings]. Dat zou uiteraard slecht zijn voor de receptie van zijn boek. Darwin had een lastige opgave: een godloze evolutie acceptabel maken voor mensen die in God geloven. Dat hij God uit het 'scheppingsverhaal' wilde verwijderen blijkt op vele plaatsen. Bijvoorbeeld: hij vindt God een onwetenschappelijke verklaring: "but this is not a scientific explanation" [6]. Dus: Darwin wilde God uit zijn wetenschap verwijderen, maar tegelijkertijd gelovigen niet voor het hoofd stoten. De compatibilitiet van evolutie en religie is exact dezelfde strategie die tot op vandaag de dag gehanteerd wordt door Amerikaanse wetenschappelijke organisaties die evolutie acceptabel willen maken voor christelijk Amerika [20]. Die achtergrond moet je kennen.


Over natuurwetten

 
Darwin schreef het ontstaan van soorten toe aan natuurwetten, die niet (1e druk) of wel (2e-6e druk) door God geschapen waren. Maar er is een probleempje met natuurwetten. Wolken geven regen, maar te veel regen geeft dodelijke overstromingen. De zon geeft warmte, maar te veel zon geeft onbewoonbare woestijnen. Wind geeft verkoeling, maar te veel wind geeft vernietigende orkanen. Het probleem van natuurwetten bij het evolutie is, dat een proces van random variatie en natuurlijke selectie geen garantie biedt, geen enkele garantie, op het ontstaan van de mens. Dat komt omdat evolutie vanaf het begin van het eerste leven tot nu een proces is van miljoenen jaren (dacht men in Darwins tijd) en miljarden jaren (zoals we nu weten). Die periode zit vol met astronomische, geologische, klimatologische en biologische gebeurtenissen die de afloop van het evolutieproces onvoorspelbaar maken. Dus hoe het eerste leven ook ontstaan moge zijn, heeft geen effect op het verdere verloop van evolutie. Je kunt rustig 'by the Creator' aan het begin postuleren. Het kan dus ook geen 'indirecte schepping' zijn. Daarom kun je de schepping in Genesis niet vervangen door evolutie. Tenzij je gelooft dat God het evolutieproces stiekem en onzichtbaar zit te sturen...


Darwin's Origin wordt Natural Theology


William Paley


Munnich 'ziet iemand over het hoofd': William Paley. Munnich maakt van de Origin een uitwerking van Paley, in plaats van de weerlegging van Paley! Een knap staaltje van argumentatie. Hoe doet hij dat? Darwin bestudeert William Paley's Natural Theology schrijft Munnich (p.80). Dat klopt. En in Engeland werd het beroemde watchmaker argument algemeen geaccepteerd. Dat kan ook kloppen. Maar TM rept met geen woord over het feit dat de hele Origin geschreven is als weerlegging van Paley's Natural Theology argument [3], [5], [23]. Ook bij de daaropvolgende beschrijving van Darwin (p.86) lezen we niets daarover. Integendeel: "natural theology-mannen zoals Darwin die God zien als schepper-in-den-beginne, als ingenieur-in-ruste" (p.88). Munnich 'begrijpt niet' dat Paley's horlogemaker argument strijdig is met Darwin's evolutietheorie omdat die iedere ingreep afwijst [10].
In de Origin verklaart Darwin het ontstaan van soorten en hun aanpassing aan hun omgeving door variatie en natuurlijke selectie. Dit vervangt schepping. Schepping van afzonderlijke soorten (Genesis!) heeft daarmee afgedaan. Daarmee wordt ook het beroemde watchmaker-Godsbewijs van Paley onderuit gehaald. [10]
Toch probeert TM geheel ten onrechte van de Origin een manifest van 'Natural Theology' te maken [11]. Darwin zet in de Origin uiteen hoe alle onderdelen van de biologie (systematiek, morfologie, fysiologie, embryologie, paleontologie), en geologie in een nieuw licht komen te staan en op een nieuwe basis gegrondvest moeten worden. M.a.w.: een revolutie in de natuurwetenschap. 
Darwin heeft alle consequenties van zijn theorie systematisch en uitputtend doordacht. Inclusief mogelijke problemen van zijn theorie. Dat is de grote verdienste van Darwin voor de biologie. Wallace en Lamarck, die ook een evolutietheorie hadden, hebben dat niet gedaan.
Dit is TM allemaal 'ontgaan'. TM is historicus. Het lijkt er op dat TM uitsluitend het motto op de eerste pagina en de slotzinnen van de Origin heeft gelezen. Alles ertussen in interesseerde hem niet, kon hij niet gebruiken. TM beoordeelt de Origin zonder het gelezen te hebben.

Ton Munnich schijnt zo ongeveer de enige ter wereld te zijn die niet begrijpt dat de Origin in strijd is met het Bijbelse scheppingsverhaal. Creationisten overal ter wereld hebben dat wel begrepen en bestrijden Darwin [14], [26]. Theoloog Kingsley heeft -net als TM- de Origin kennelijk niet (goed) gelezen. Misschien moet je een bioloog zijn om de betekenis van het werk te begrijpen? [16].


De afstamming van de mens


Dit is het vierde scheppingsmoment van Munnich (p.120). Munnich verwijt Darwin dat hij in de Origin niet schreef over de afstamming van de mens. Duitse natuuronderzoekers deden dat al lang voor Darwin! Tegelijk schrijft TM: "De afstamming wordt pas in de 20e eeuw bewezen." (p.216). Nu, dan zou het wel erg voorbarig zijn geweest om in 1859 over de afstamming van de mens te schrijven, toch? Vooral omdat Darwin enige haast had vanwege Wallace's brief. Maar TM verwijt Darwin dat hij het niet in 1859 schreef! Hij schrijft daar een hele serie onredelijke oordelen over.
Het is geen geheim dat Darwin door afzonderlijke schepping van soorten te verwerpen, ook de afzonderlijke schepping van de mens verwerpt. TM maakt juist een groot punt van het falen van Darwin om te claimen dat de mens ook het product is van evolutie. Het is juist dat Darwin dat onderwerp niet behandelde in de Origin. De reden was dat Darwin niet nog meer weerstand wilde oproepen tegen de Origin dan hij al vreesde [25]. Maar zijn Common Descent of Life impliceerde dat uiteraard wel.


Hoe Munnich Darwin introduceert


Waarom zou een Nederlands historicus Darwin zo extreem en zo consequent negatief beoordelen? Hoe dat zo is gekomen is waarschijnlijk niet te achterhalen. Maar feit is het wel. Je verwacht van een historicus wanneer hij over een persoon schrijft dat hij tenminste begint met een opsomming van zowel positieve als negatieve kanten van een persoon. Om daarna kritiek te geven. Maar Munnich introduceert Darwin op pag 86 door een hele pagina met slechte kanten van Darwin op te sommen: "zwak in talen, zwak in wiskunde, zwak in tekenen ..." (p.86).  etc. etc. etc. En zo gaat het maar door. Het is een aanval op het karakter en de persoon van Darwin. En dat allemaal bij de eerste keer dat Darwin in het boek genoemd wordt. Iets wat ik tot nu toe alleen kende van creationisten [18] en van de historicus Dempster [17].


Tenslotte


Ik heb tot nu toe in feite maar één voorbeeld beschreven: de Christelijke Darwin. Het boek staat vol met soortgelijke zaken (eugenetica, sociaal Darwinisme, Weikart, Lynn Margulis). Allemaal gebaseerd op het extreme negatieve beeld van Darwin. En van Darwinisme. En van Darwinisten. Het boek is een optelsom van een eindeloze rij negatieve interpretaties van Darwin die uitmonden in een extreem negatieve opvatting over Darwin, Darwinisme, en Darwinisten. Alle nuance is verdwenen. Hij wordt kennelijk meegesleept door zijn eigen interpreataties. Hij heeft zich niet laten corrigeren door deskundigen (biologen of historici). Tenminste, ik zie geen dankwoord waarin hij wetenschappers bedankt voor het lezen van zijn manuscript [21]. In de literatuurlijst staan ook géén publicaties van Munnich zelf. Dus geen peer-review. Het zal moeilijk zijn een Nederlands boek te vinden waarin meer anti-Darwinisme te vinden is dan dit.

Ik heb mijn best gedaan om een wetenschappelijk betoog te houden en nette, academische woorden te gebruiken. Dat kostte me wel enige moeite. Om eerlijk te zijn ben ik bij pagina 169 gestopt met lezen. Ik kon niet langer tegen die knettergekke, complot-theorie-achtige opvattingen van Munnich. Let wel: ik zeg niet dat Munnich zélf knettergek is. Er zitten vele nuttige stukken in het boek: dat zijn de stukken die niet over Darwin of Darwinisme gaan. Bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk over de Verlichting. De titel van het boek drukt het onwaarschijnlijke standpunt van Munnich goed uit: Verlichting of Darwinisme?

 

Met dank aan Yvette Cramer van Totemboek die mij een recensie exemplaar toestuurde. 


Postscript  21 mei


Dat Darwin slechts 'evolutie inpast in de schepping' (zie boven) en dat hij o.a. daarom een christelijk denker is, wordt totaal onbegrijpelijk als we de volgende passage van Munnich lezen:
"Amerikaanse schoolboeken voor middelbaar onderwijs zijn de hele 20e eeuw creationistisch getint, over evolutie zijn ze terughoudend. (...) Het debat scheppingsleer–evolutieleer is het dominante Verlichtingsdebat in de Angelsaksische life sciences van de 20e eeuw. Tegen die achtergrond wordt duidelijk waarom Campbell eraan hecht in zijn voorwoord te benadrukken dat zijn boek over evolutie gaat. Hij wil eenvoudig de lezer vooraf verzekeren dat het een seculier natuurwetenschappelijk boek is, waarin het scheppingsverhaal geen rol speelt." (p.336–337.)
Waarom zijn ze terughoudend over evolutie als Darwin slechts 'evolutie inpast in de schepping'? Waarom bestaat er gedurende de hele 20e eeuw een scheppingsleer–evolutieleer debat als Darwin 'geen afstand neemt van het Bijbelse geloof'? Hoe kan evolutie seculier zijn, gezien Darwins christelijke scheppingsleer? Geef daar maar eens antwoord op! Ton Munnich is hier hopeloos met zichzelf in tegenspraak.

Postscript  27 mei


Voor Ton Munnich en degenen die het met hem eens zijn, kan ik aanbevelen hoofdstuk 25 'Darwin and Religion' van Mark Pallen en Alison Pearn in: The Cambridge Encyclopedia of Darwin and Evolutionary Thought  (Ed. by Michael Ruse ). (met dank aan Leonardo). 
"While there is no doubt that Annie’s death represented the lowest of the low points in Darwin’s life, it seems likely that Darwin’s rejection of Christianity was already complete by the time of Annie’s death."
Annie, de dochter van Darwin, stierf in 1851, dus lang voor de publicatie van de Origin. Tegen die tijd had Darwin al afscheid genomen van het Christelijk geloof.


Postscript 5 juni


"Another misstep lends the book its title. Quarrymen in the mid-19th century, working in the Neander Valley outside of Düsseldorf, found an unusually shaped skull and associated bones. Pathologist Rudolf Virchow and retired physiologist August Franz Mayer postulated that they represented, not an anatomically distinct “primitive” ancestor (as claimed by Hermann Schaaffhausen, the comparative anatomist who first described the bones), but the relics of a diseased Russian horseman. New specimens discovered in subsequent decades, however, shared the same peculiar morphologies and demonstrated the error made by Virchow and Mayer." 

review van: 'The Strange Case of the Rickety Cossack And Other Cautionary Tales from Human Evolution', Ian Tattersall, Palgrave Macmillan, 2015. 256 pp. 

Als Virchow beschikte over een evolutietheorie zoals Munnich beweert, dan zou hij deze fout niet gemaakt hebben.
Geef daar maar eens antwoord op!

Postscript 25 Feb 2020

Als ik mijn blogpost en hoe Munnich daar op reageerde in zijn eerste comment onder dit blog nog eens nalees, dan valt op dat Munnich mijn inhoudelijke kritiek op de beweringen in zijn boek totaal negeert, en in plaats van een inhoudelijke kritiek gaat hij op allerlei irrelevante details en bijzaken in. Hij reageert dus niet op mijn inhoudelijke kritiek zoals in de blog paragrafen:
 1. Darwin en de schepping: hoe Munnich The Origin leest
 2. 'By the Creator'
 3. De 'Christelijke Darwin'
 4. Darwin had een strategie
 5. Over natuurwetten
 6. Darwin's Origin wordt Natural Theology
 7. De afstamming van de mens
 8. Hoe Munnich Darwin introduceert

In plaats van inhoudelijke kritiek, verwijt hij mij dat ik gestopt ben met lezen op blz. 169! Sjonge, reageer eens op het gedeelte dat ik wel gelezen heb! Zijn comment begint al met een belediging "en ik neem aan dat u stukken uit het hoofd kent.": een irrelevante en onzakelijke mededeling. Typerend. En een niet irrelevant zijpaadje Darwin-Einstein vergelijking; en dan nog voor de tweede keer klagen dat ik gestopt ben bij 169; en dat er heel belangrijke zaken daarna staan; "wat u erover schrijft is vrij slaapverwekkend" is een subjectief en beledigende kreet, want ik heb er veel tijd en moeite in gestopt (zie ook alle noten onder mijn blog!). Bovendien komt zo'n opmerking in de plaats van een inhoudelijk-wetenschappelijke behandeling, dus argumenten en feiten voor beweringen geven. Dan begint hij Freud er bij te slepen (Freudiaanse ‘Verdrängung’) om mijn diepste drijfveren te analyseren! Je kunt je afvragen of het überhaupt zin heeft om met een biologische leek in discussie te gaan over de betekenis van Darwin voor de biologie. Iemand die bovendien The Origin of Species een heel vervelend boek vindt: is die persoon geschikt om te oordelen?

Tenslotte: Munnich 'vergeet' dat het lezen, begrijpen en het schrijven van een boekbespreking veel tijd en moeite kost. Als hij enig inlevingsvermogen had, dan begreep hij dat. Hij zou mij kunnen bedanken dat ik de moeite heb genomen om (een deel van) zijn boek te lezen en te bespreken. Het trieste van dit alles is dat ik er in getrapt ben, en (uitsluitend) gereageerd heb op zijn onzakelijke opmerkingen. Het enig juiste wat ik had moeten doen is hem voorhouden dat hij niet inhoudelijk gereageerd heeft en zijn onzakelijke, onwetenschappelijke opmerkingen negeren.

 

Postscript 7 Feb 2023

Als Munnich in staat was geweest redelijk te antwoorden op mijn kritiek, dus zonder persoonlijke aanvallen en zonder zich te beperken tot bijzaken, dan had hij in the first place ook een redelijk boek kunnen schrijven! Maar hij is kennelijk niet in staat om redelijk te reageren op mijn bespreking van zijn boek en dus ook niet om een redelijk boek te schrijven. Ik leer graag van kritiek. Dus kritiek is op zich niet het probleem.Noten

 1. in een brief. Kingsley was With regard to the attitude of the more liberal representatives of the Church F1461.
 2. "Therefore I should infer from analogy that probably all the organic beings which have ever lived on this earth have descended from some one primordial form, into which life was first breathed by the Creator". The Origin tweede druk. F376 p.484 en: p.481: "I see no good reason why the views given in this volume should shock the religious feelings of any one. A celebrated author and divine has written to me that "he has gradually learnt to see that it is just as noble a conception of the Deity to believe that He created a few original forms capable of self-development...."
 3. Gavin de Beer: "Another man to whom Darwin was certainly indebted was William Paley, whose works on Natural Theology provided him with a catalogue of cases of adaptation and an argument which he used in reverse to show the efficacy of natural selection without design." F1574a Darwin online.
 4. zie mijn website WDW voorbeelden.
 5. zie mijn: Gould review.
 6. "On the ordinary view of the independent creation of each being, we can only say that so it is;—that it has pleased the Creator to construct all the animals and plants in each great class on a uniformly regulated plan: but this is not a scientific explanation." Darwin online: F385 p.513
 7. "It will be some time before we see "slime, protoplasm, &c." generating a new animal.* But I have long regretted that I truckled to public opinion, and used the Pentateuchal term of creation,† by which I really meant "appeared" by some wholly unknown process. It is mere rubbish, thinking at present of the origin of life; one might as well think of the origin of matter". C. Darwin to J. D. Hooker. Down, Friday night [April 17, 1863] F1452.3
 8. "There seems to me too much misery in the world. I cannot persuade myself that a beneficent and omnipotent God would have designedly created the Ichneumonidæ with the express intention of their feeding within the living bodies of Caterpillars, or that a cat should play with mice." The life and letters of Charles Darwin, including an autobiographical chapter. vol. 2 F1452.2 p.312
 9. "Therefore I should infer from analogy that probably all the organic beings which have ever lived on this earth have descended from some one primordial form, into which life was first breathed by the Creator." F376 p. 484.
 10. Wat minder bekend is dat Paley speculeerde over hypothetische zichzelf reproducerende horloges die een nog groter bewijs voor Gods almacht zouden zijn. Maar aangezien zelfreproducerende horloges volkomen fantasie waren, werd er verder geen aandacht aan besteedt en werd Darwin door niemand in die tijd als bevestiging van die hypothese gezien. TM kent die passage uit Paley niet, en het is voor hem ook geen onderdeel van zijn argumentatie. De zichzelf reproducerende en evoluerende horloges zijn tevens in strijd met Genesis. Zie ook mijn review van Michael Denton.
 11. "In 490 bladzijden betoogt Darwin dat God niet elke soort afzonderlijk heeft geschapen maar één algemene scheppingsdaad heeft verricht waarin de evolutie van de latere soortenrijkdom besloten ligt." (89). Wat een ontzettende miskenning van de Origin! "How beneath the dignity of him" staat in een notebook, niet in de Origin.
 12. "I see no good reason why the views given in this volume should shock the religious feelings of any one. A celebrated author and divine [Kingsley ] has written to me that "he has gradually learnt to see that it is just as noble a conception of the Deity to believe that He created a few original forms capable of self-development into other and needful forms, as to believe that He required a fresh act of creation to supply the voids caused by the action of His laws."  F376 p.481 vd Origin. Dit staat in het laatste hoofdstuk in de laatste paginas van het 490 pp tellende Origin. 
 13. In Darwin online: F1452.3. The life and letters of Charles Darwin, including an autobiographical chapter. vol. 3. 1887
 14. Als creationisten [15] dit gezien hebben, zullen ze dan toegeven dat ze zich vergist hebben in Darwin? Dat Darwin niet de grootste bedreiging voor hun geloof in God is en dat hij in feite een christelijke denker was met een veel nobele opvatting van God? Zullen Intelligent Design aanhangers (Michael Behe, William Dembski, Cees Dekkers, etc) nu concluderen dat ze al die jaren ten onrechte Darwin, Darwinisme en Darwinisten hebben aangevallen? [4] De hele EO evolutie-censuur-affaire is TM ontgaan. Hoe onrealistisch dit ook moge klinken, Munnich moet wel geloven dat creationisten zich vergist hebben in Darwin. Hij zou hun grootste held moeten zijn. TM is zo ongeveer de enige die de Origin als een christelijke boek leest, samen met Kingsley die het ook niet (goed) heeft gelezen of het niet tot zich door heeft laten dringen.
 15. zie: Website United Church of God: 10 Ways Darwin Got It Wrong: bijvoorbeeld: 10. His rejection of biblical creation by God.
 16. Asa Gray, een Amerikaanse supporter van Darwin, was een gelovig man die ook probeerde om evolutie door natuurlijke selectie te rijmen met een wijze en goedbedoelende God die de wereld had geschapen [16]. Bron: Gray, Asa (1810-1888) in: Evolution, The First Billion Years. Ed. Michael Ruse. p.617.
 17. W. J. Dempster (1996) Evolutionary concepts in the nineteenth century. Natural Selection and Patrick Matthew. Dempster is ook geen creationist, maar doet ook extreme uitspraken over Darwin op alle mogelijke manieren omdat hij meent dat Patrick Matthew natuurlijke selectie het eerst heeft ontdekt. (review). De uitspraken zijn zo extreem dat ze vermakelijk worden.
 18. Christelijk Amerika is niet in staat einde te maken aan schietpartijen. En Darwin is een sadist omdat hij van schieten hield. blog 18 dec 2012
 19. C. Darwin to Asa Gray. Down, May 22nd [1860].
 20. Compatibility of Science and Religion van de National Academy of Sciences.
 21. Er wordt één persoon bedankt (p.4), maar dat is geen wetenschapper voor zover ik kan nagaan. 
 22. "and lifting an immense Bible first with both and afterwards with one hand over his head, solemnly implored the audience to believe God rather than man". As he admitted that The Origin of Species had given him "acutest pain", the crowd shouted him down." (wikipedia artikel over FritzRoy). [5 mei 2015]
 23. "The old argument of design in nature, as given by Paley, which formerly seemed to me so conclusive, fails, now that the law of natural selection had been discovered."  F1497 darwin-online.org.uk  Zie ook wikipedia: Religious views of Charles Darwin [5 mei 2015]
 24. Munnich is geen creationist: integendeel! Hij doet iets wat geen creationist ooit gedaan heeft: Darwin van christelijke geloof beschuldigen! [6 mei ]
 25. "... but rather with the determination not to publish, as I thought that I should thus only add to the prejudices against my views."  F937.1 Descent. [toegevoegd: 21 mei ]
 26. Russell Grigg: Darwin’s arguments against God. How Darwin rejected the doctrines of Christianity, Creation Ministries International [ 21 jul 2015 ]

 

Vervolg blog

De paradoxale strijd tussen competitie en symbiose. (Munnich deel 2) 25 mei 2015

43 comments:

 1. geachte heer Korthof

  Graag reageer ik kort op deze boekbespreking.

  1.
  Volgens u heb ik Darwin’s Origin-boek “niet gelezen”. Dat is onjuist. U las het vermoedelijk meerdere malen, en ik neem aan dat u stukken uit het hoofd kent. Voor mij daarentegen was het saaie lectuur, ik vind het geen prettig boek. Ongetwijfeld beseft u dat er zulke smaakverschillen zijn.
  2.
  U meldt dat uzelf in mijn boek bent gestopt met lezen op blz. 169. Dat is minder dan de helft, daarop baseert u uw recensie. Het verwijt “boek niet gelezen” lijkt van toepassing op u.
  3.
  In uw eerste alinea vergelijkt u Darwin met Einstein. Is dat verstandig? U kent de verwantschap tussen darwinisme en nazisme. Omdat Einstein moest vluchten uit nazi-Duitsland is de vergelijking Darwin-Einstein wellicht minder tactvol.
  4.
  Uw melding dat u op blz. 169 van mijn boek stopte met lezen is niet helemaal waar. U citeert passages na blz. 169 en u spreekt over de latere essays van mijn boek. Dan rijst de vraag waarom u blz. 169 noemt als het punt waarop u stopte met lezen. Wat is er aan de hand op blz. 169.
  Sigmund Freud beschreef het fenomeen dat het bewustzijn uit zelfbescherming nare dingen wegdrukt. Freud noemde het ‘Verdrängung’ (of ‘Abwehr’), in alledaagse taal heet het struisvogelgedrag. Uw mededeling “ik ben gestopt op blz. 169” is zo’n geval. Exact daar begint immers het stukje (169-177) waarin het neo-darwinisme in al zijn kwalijkheid te kijk staat. Voor u als neo-darwinist moet het ontluisterende lectuur zijn. Ik heb begrip ervoor dat u zegt “op blz. 169 ben ik gestopt”. We doen gewoon even alsof het stukje 169-177 niet bestaat.
  5.
  Mijn boek bevat ongeveer honderd paragrafen. Uw recensie bespreekt er één, namelijk het paragraafje dat u in staat stelt om over te springen op uw stokpaardje, uw oude debat met de creationisten. Ik ben geen partij in dat debat, ik moet u alleen laten met uw betoog.
  6.
  In mijn boek moest ik twee dingen doen. Voor minder geïnformeerde lezers (bijvoorbeeld scholieren en bachelor-studenten) moest ik beknopt concrete informatie overbrengen. Daarnaast staan de meer volwassen polemische passages. U wijdt uw complete recensie aan zo’n ongevaarlijk didactisch stukje, en wat u erover schrijft is vrij slaapverwekkend. Over de polemische stellingnames in het boek zwijgt u. Niets over de From-Darwin-to-Hitler -kwestie. Niets over de eugenetica-kwestie. Niets over de selfish-kwestie. Niets over de symbiose-kwestie. Over dat alles zegt u als volleerd struisvogel: ‘dat staat na blz. 169’.
  7.
  Uw conclusie spreekt over de “knettergekke … opvattingen van Munnich. Let wel: ik zeg niet dat Munnich zélf knettergek is”. Een interessant onderscheid. Meteen daarna maakt u nog een onderscheid: “Er zitten vele nuttige stukken in het boek: dat zijn de stukken die niet over Darwin of Darwinisme gaan”. Is mijn boek ‘nuttig’ zolang Darwin buiten schot blijft?
  8.
  Wanneer u mij citeert, citeert u dan correct: ik gebruikte niet het woord ‘afscheid’ maar ‘afstand’. En in uw noot 11 meent u een onzorgvuldigheid bij mij te corrigeren: een bepaald Darwin-citaat “staat in een notebook, niet in de Origin”. Natuurlijk staat het in een Notebook, dat vermeld ik tweemaal; nergens beweer ik dat het in de Origin staat.
  9.
  Ik ga ervan uit dat u deze reactie zonder verminkingen plaatst.

  met vriendelijke groet, Ton Munnich

  ReplyDelete
 2. Wat doet Munnich met Karl Ernst von Baer, Wilhelm Roux, Hans Spemann, Wilhelm Johannsen, Thomas Hunt Morgan? Noemt hij ze? Noemt Munnich de eerste die een stamboom van de vertebraten maakte?
  Waarom Mendel? Hij had geen invloed – het zijn de ‘herontdekkers’ geweest die de wetten van Mendel in de biologie introduceerden.
  Er lijkt me goed mogelijk een betoog op te zetten dat van omstreeks 1820 tot omstreeks 1920 het zwaartepunt van de biologie in het Duits sprekende gebied lag. De vraag is hoe dat betoog gedaan wordt, en wat je ermee wilt. Want hoe je het went of keert, evolutie geeft het omvattende kader van de biologie

  ReplyDelete
 3. door Ton Munnich
  geachte Gerdien de Jong
  Prettig om een beschaafder toon te horen dan het proza van uw collega Korthof. Om uw vraag te beantwoorden: van de biologen die u noemt staan de meesten inderdaad in mijn boek, plus een aantal anderen.
  Graag zeg ik nog iets. Ik ben nu in discussie met twee biologen (Korthof & De Jong) over een boek dat ze allebei niet gelezen hebben. Opeens ben ik bedroefd over het wetenschapshistorische debat in Nederland.
  met vriendelijke groet, Ton Munnich

  ReplyDelete
 4. @Ton Munnich
  Ik ben me aan het afvragen of dit boek de moeite waard is om te lezen. Wat vond Bert Theunissen er van?

  ReplyDelete
 5. Ton, Gerdien, ik moet noodgedwongen steeds korte stukjes schrijven omdat ik niet om mijn standaard plek zit. En ik heb het boek niet beschikbaar. Bedankt dat je zo sportief bent om te reageren. Je klaagt dat ik veel niet heb besproken van je boek, etc. Maar ik schreef duidelijk in mijn blog : "Ik ga niet het hele boek bespreken". Als ik alles had moeten bespreken, had ik zeker een tiental blogs moeten schrijven, en veel feiten moeten geven om alles te weerleggen wat je schrijft. En dat zou natuurlijk meer tijd kosten. Ik sluit niet uit dat er een vervolg blog komt.

  ReplyDelete
 6. Gerdien, Ton gebruikt in zijn boek vaak de term 'Darwin-clan' als hij het over evolutiebiologen heeft. Een complot theorie: alles wat evolutiebiologen zeggen wantrouwt hij, is voor hem per definitie verdacht, zo niet leugens. Op zijn minst is alles wat evolutiebiologen zeggen ideologisch gekleurd. En zijn hele boek is daar op gebaseerd. Hij heeft waarschijnlijk nooit van jou gehoord, maar zodra hij weet wie jij bent, behoor je in zijn ogen ook tot de Darwin-clan.

  Daarom schreef ik dat er ook nuttige en interessante stukken in het boek staan, zolang ze maar niet over Darwin gaan.
  (Ik moet me behelpen met een iPad.)

  ReplyDelete
 7. Gert Korthof schrijft:
  "In 490 bladzijden betoogt Darwin dat God niet elke soort afzonderlijk heeft geschapen maar één algemene scheppingsdaad heeft verricht waarin de evolutie van de latere soortenrijkdom besloten ligt." (p.89)
  Als dat inderdaad het betoog van Ton Munnich is dan is dat aperte nonsens.
  Bol.com zegt in zijn blurb of hoe dat heet:
  "En ook de secularisering van de wetenschap heeft weinig te danken aan Darwin, die als trouw anglicaan prominent begraven ligt in het anglicaanse hoofdkwartier Westminster Abbey."
  Darwin is weliswaar begraven in Westminster Abbey, maar daar wordt iemand niet door eigen keuze begraven. Westminste Abbey speelt ook de rol die het Pantheon in Parijs heeft. Daarom ligt Darwin daar,op voordracht van anderen. Westminster Abbey is nauwelijks een anglicaans hoofdkwartier te noemen, en Darwin was hoogstens formeel anglicaan. nou ja, dat is de blurb, en daar zijn schrijvers niet echt verantwoordelijk voor.

  Munnich zegt boven zelf:
  " U kent de verwantschap tussen darwinisme en nazisme." an heeft Ton Munnich dit blog niet gelezen!

  Blijft de vraag: wat vindt Bert Theunissen van dit boek?

  ReplyDelete
 8. Gerdien: over Mendel: Ton geeft een redelijk uitgebreide biografie van Mendel, plus de sociale en wetenschappelijke context, allemaal aardig gedaan, maar waar Darwin totaal de grond in wordt geboord en gedegradeerd tot een incompetente onbenul, wordt Mendel verheven tot een genie met alle mogelijke wetenschappelijke talenten en prestaties, al die eigenschappen die Darwin miste. Mendel heeft de hele biologie getransformeerd, terwijl de biologie best zonder Darwin had gekund.

  ReplyDelete
 9. Gert:
  "Mendel heeft de hele biologie getransformeerd, terwijl de biologie best zonder Darwin had gekund. "
  Dat is natuurlijk wat vreemd gesteld, omdat Mendel geen enkele invloed had, en zijn resultaten herontdekt moesten worden. Zonder Darwin was evolutie ook ontdekt, een jaar of 10 20 later. Natuurlijke selectie had geen sterke reputatie binnen de biologie van 1860 tot zeker 1927, toen wiskundig aangetoond werd dat het mogelijk is. Zoals de veetelers allang wisten.

  ReplyDelete
 10. Gerdien, zonder Mendel waren 'de Mendelwetten' ook gevonden. Onvermijdelijk. Niet voor niets zijn ze 3x herontdekt in 1900.
  Zonder Darwin had Wallace een evolutietheorie opgezet.
  Volgens TM zouden dat de Duitse biologen zijn geweest.

  ReplyDelete
 11. In comment van maandag 11 mei 2015 09:54:00 vroeg ik: "Noemt Munnich de eerste die een stamboom van de vertebraten maakte?"
  Ik vermoed dat dat Karl Gegenbaur is. Noemt Munnich die? http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Gegenbaur

  Wallace had uiteraard in 1859 een evolutietheorie opgezet, maar hij had weinig invloed gehad zonder Darwin (te jong etc).

  ReplyDelete
 12. Ton, kun jij de vraag van Gerdien beantwoorden? Ik heb hier het boek niet bij me.

  ReplyDelete
 13. Ton, nu punt 5 en 6 van uw eerste comment van afgelopen zondag.
  5: U wil niet reageren omdat ik schrijf over 1 paragraaf in Uw boek, en U heeft er 100. Dat is onlogisch. Uw motieven om niet reageren doen niet ter zake. U heeft die paragraaf geschreven en ik bekritiseer die, en U wilt daar niet op reageren. Staat U er niet meer achter? Geef aan wat en waarom. Als U niet antwoord betekent dat dat U iets geschreven dat U niet wilt verdedigen.
  6. Wat U hier doet is zeggen die paragraaf is geschreven voor scholieren? Het is irrelevant voor wie het zgn geschreven zou zijn. U schreef: ""[Darwin] ziet op alle vier de momenten schepping door God, met dien verstande dat hij op het derde moment de evolutie inpast in de schepping." (p.120)."
  Dat kritiseer ik. Reageer daar op.

  ReplyDelete
 14. Ton, over de resterende punten:
  1. Het doet er niet toe of de Origin saaie lectuur is, of het een prettig boek is of niet. Dat is allemaal niet relevant. Het gaat er ook niet om of je het (alleen maar) gelezen hebt, maar of je het begrepen hebt. Pas dan kun je een gefundeerde inschatting maken over de betekenis van Darwin voor de biologie. Vooral als je je zoals jij daaraan waagt als niet-bioloog.
  Dit: " ik neem aan dat u stukken uit het hoofd kent" , als dit niet een grap is, dan is dit typerend voor je anti-Darwin obsessie: de basis voor je boek.

  Punt 2: ik heb in het begin van mijn blog duidelijk gezegd dat ik niet het hele boek bespreek. Achteraf gezegd: wat zou het voor zin hebben als ik meerdere issues had besproken als u al weigert (tot nu toe) om wat ik wel besproken heb van commentaar te voorzien?

  Punt 3: ik begrijp niets van dat punt. Ik zei dit: "Beweren dat Darwin niet zo belangrijk is voor de biologie, is hetzelfde als beweren dat Newton of Einstein niet zo belangrijk waren voor de natuurkunde...". Wat heeft het feit dat Einstein moest vluchten te maken met zijn betekenis voor de natuurkunde? En Darwins betekenis voor de biologie?

  Punt 4: u weigert te reageren op mijn commentaar dat ik wel heb geschreven omdat ik bij P.169 gestopt ben???

  Punt 5: "het paragraafje dat u in staat stelt om over te springen op uw stokpaardje, uw oude debat met de creationisten". Of het wel of niet "een stokpaardje" is of niet relevant. Dat is geen argument. U heeft zelf Darwins geloof aan de orde gesteld. Daar reageer ik op. "Ik ben geen partij in dat debat, ik moet u alleen laten met uw betoog." U heeft dat debat zelf aan de orde gesteld! En na kritiek onttrekt u zich daaraan!

  Punt 6: "zo’n ongevaarlijk didactisch stukje": u bent nu achteraf een paragraaf uit uw eigen boek aan het diskwalificeren om een reactie op mijn kritiek te ontlopen. Alsof fouten in didactische stukjes niet gecorrigeerd hoeven te worden. " en wat u erover schrijft is vrij slaapverwekkend. " : alweer een mislukte poging om niet te hoeven reageren. Zie verder mijn comment van woensdag 13 mei.

  Punt 7: "mijn boek ‘nuttig’ zolang Darwin buiten schot blijft?" Nee, uw anti-Darwin obsessie verhindert een interessant standpunt. Het is nu allemaal zo voorspelbaar bevooroordeeld.

  Punt 8: afscheid/afstand. Sorry voor de fout. Ik zal het corrigeren zodat ik in de gelegenheid ben. Ik schreef "How beneath the dignity of him" staat in een notebook, niet in de Origin." Dat is geen kritiek op uw tekst. Ik beweer dat uw betoog een miskenning van de Origin is.

  Punt 9: "Ik ga ervan uit dat u deze reactie zonder verminkingen plaatst." !!!
  Ik ga ervan uit dat als ik een paragraaf uit uw boek recenseer, u daar inhoudelijk op reageert!

  ReplyDelete
 15. door Ton Munnich

  beste Gerdien en Gert

  Graag reageer ik op drie punten.

  1.
  Gerdien meldt dat misschien “van omstreeks 1820 tot omstreeks 1920 het zwaartepunt van de biologie in het Duits sprekende gebied lag”. Voor mij is het een evident feit. Een feit met consequenties: meer lof voor de 19e eeuwse Duitse biologie betekent vanzelf minder lof voor Darwin. Mijn boek wijst op de Darwin-afgoderij van het neo-darwinisme.
  Jullie (Gerdien, Gert) hebben elk een carrière van vijftig jaar vakbiologie achter de rug. Het was die halve eeuw van het neo-darwinisme, jullie hebben het met de paplepel binnengekregen. Het is lastig zo’n denkstijl los te laten. Gerdien lijkt bereid nieuwe denklijnen kritisch te volgen. Gert is nog in de ontkenningsfase, hij gaat “alles weerleggen”. Afwachten hoe hij zich ontwikkelt.
  2.
  Gerdien vergelijkt Westminster Abbey met het Pantheon te Parijs. Prima kritische opmerking, maar nee. Het Pantheon (weliswaar ooit gebouwd als kerk) is de niet-kerkelijke begraafplaats voor grote Fransen, en als zodanig het product van de Franse Revolutie. Ook de met ‘Pantheon’ samenhangende term pantheïsme hoort bij de Verlichting en de Franse Revolutie. De filosoof van het pantheïsme, Spinoza, gold als atheïst, zijn werk stond op de lijst van kerkelijk verboden boeken. De Franse Revolutie maakte een einde aan het machtblok van monarchie-plus-staatskerk. Engeland daarentegen beleefde geen Franse Revolutie, daar bleef in de 19e eeuw het machtblok van monarchie-plus-staatskerk bestaan. De anglicaanse kerk heet “Church of England”, de koning is “Supreme Governor” ervan. Westminster Abbey is de plek die deze eenheid koning-plus-kerk vertegenwoordigt, de locatie voor kroningsceremonies en inzegening van koninklijke huwelijken. Kortom, het hoofdkwartier van de anglicaanse kerk.
  De anglicaanse kerk is streng in de 19e eeuw. Wie het waagt een voorstel te doen tot wijziging van de christelijke dogmatiek, ondervindt repercussies (voorbeelden in mijn boek blz. 92-93 en 337-339). Darwin was geen criticus, integendeel. De ene hoge prelaat prijst zijn “noble conception of Deity”, de andere hoge prelaat zegt: “Mr. Darwin writes as a Christian”, de derde hoge prelaat zegt: “I never saw a word in his writings which was an attack on Religion”. Darwin is volledig thuis in het anglicaanse netwerk. En tot slot krijgt hij zijn eregraf in het gewijde anglicaanse hoofdkwartier Westminster Abbey.
  Gerdien, het is voor mij een tikje wonderlijk te reageren op iemand die twijfelt of zij het boek zal lezen. Moet ik nog reageren op nieuwe bezwaren tegen het niet-gelezen boek?
  3.
  Gerdien’s opmerking over Bert Theunissen is verstandig. Hij heeft een exemplaar, hij heeft gemeld dat hij zal reageren. Ik neem aan dat het nog geruime tijd duurt, zijn nieuwe baan als directeur van het Descartes Center lijkt weinig tijd te laten om zo’n boek te lezen. En ook voor hem zal het lastig zijn om vat te krijgen op dit boek. Hij is bioloog, ik historicus, dat is een andere invalshoek. Ik wacht het rustig af.

  beste groet aan allebei
  Ton Munnich

  ReplyDelete
 16. NeoDarwinisme met de paplepel binnengekregen? Nou nee. Professor Wim Scharloo was een zelfstndig denker.

  ReplyDelete
 17. Gerdien, dit staat in de DUITSE Wikipedia over Gegenbauer:
  Carl Gegenbaur war ein starker Befürworter von Charles Darwins (1809–1882) Evolutionstheorie (Deszendenztheorie).[13]

  13: Mario A. Di Gegorio: Unter Darwins Flagge: Ernst Haeckel, Carl Gegenbaur und die Evolutionäre Morphologie.

  Befürworter:
  proponent, supporter

  http://de.m.wikipedia.org/wiki/Carl_Gegenbaur

  Als iemand het zou moeten weten dan zou het het toch de Duitse Wikipedia moeten zijn? Want die kunnen de Duitse bronnen lezen.

  Zie ook: Unter Darwins Flagge (veelzeggende titel)

  ReplyDelete
 18. Nou ja, als er één zekerheid aan gruzelementen is en opnieuw geformuleerd moet worden vanwege deze discussie is het wel Godwin's law. Ik heb dat altijd al een onzinwet gevonden. Laat een discussie lang genoeg duren en Kennedy komt wel langs, of Chomsky, of De Verlichting (met kapitalen, want niet te verslaan).

  Er is wel meer over deze discussie te vermelden, maar ik schudde mijn hoofd dus al bij het eerste comment en werd (opnieuw) bedroefd over het wetenschapshistorische debat in Nederland.

  Inderdaad, in het eerste het beste comment ligt Hitler en de Jodenvervolging alweer in de etalage. (3)
  En ik vind het argument van een treurig diep niveau. Ik wist niet dat tactvol een begrip is dat in de argumentatietheorie gewicht heeft.
  Persoonlijk zie ik het meer als een steek onder water.

  Met gelukkig één positieve opbrengst. We kunnen ons nu gaan afvragen: wat maakt de kans groot dat iets genoemd wordt in een discussie: de discussianten, de plek van de discussie, de mogelijkheid tot analogisering van een argument - of misschien toch de prominentie van de aangehaalde persoon/gebeurtenis.

  ReplyDelete
 19. Gert,

  Dank je wel voor de bespreking van dit boek.

  Een eigenaardige achterflap. Nu dacht ik zelf dat biologie als discipline pas in de 20ste eeuw als zodanig benoemd wordt. Dus de vraag of Darwin nu echt zo’n belangrijke bioloog was is, historisch gezien, onzin.

  Verder is Darwin uitvoerig ingegaan op de afstamming van de mens in The Descent of Man.

  De heer Munnich vindt The Origin maar saaie lectuur. Waarschijnlijk vindt hij ‘lectuur’ zoals het wetenschappelijk hebdomadaire Nature ook erg saai. Zelf lees ik het graag, vooral als het over evolutiebiologie gaat.

  Evolutiebiologen als Darwin-clan…. zo had ik het nog nooit gezien. Zou dit de eyeopener van het boek zijn?

  Het door Munnich geponeerde punt 3 in zijn eerste reactie hierboven is beschamend. Een en ander heeft niets met elkaar te maken. Dit getuigt niet alleen van slechte smaak maar ook van ontbrekende capaciteit tot logisch denken.

  ReplyDelete
 20. Marleen, kleine correctie: de vraag is niet of Darwin een belangrijk bioloog was, maar of Darwin belangrijk was voor de biologie. Tenminste dat is de vraag voor Munnich.

  afstamming van de mens in The Descent of Man.
  De claim van Munnich is dat Duitse biologen dat veel eerder stelden dan Darwin.
  Dat kan zo zijn, maar de vraag is wat bewijsmateriaal je daarvoor kunt aanvoeren. Zondermeer stellen dat de mens van de apen afstamt is niet voldoende.


  ReplyDelete
 21. Gert,

  Het gaat om onbelangrijke details, maar de tekst die je aan het begin van je blogbericht aanhaalde van de achterflap van het boek stelde wel degelijk deze vraag namelijk: “Was Darwin echt zo’n belangrijk bioloog?” De vraag staat daar echt geschreven.

  De vraag: “Was Darwin belangrijk voor de biologie?” is, als je daar nog steeds aan mocht twijfelen, een legitieme vraag. Dat zal inderdaad de vraag van Munnich wel geweest zijn.

  ReplyDelete
 22. Ik roep al heel lang: wat Darwin gezegd heeft zal me een zorg wezen, nog meer wat we denken dat Darwin gezegd heeft. Wat de wetenschap zegt, dat vind ik belangrijk. En als Darwin daar een slinger aan heeft gegeven, wel, ere wie ere toekomt.
  Dus ik kan wel plezier hebben aan een boek waarin de schaduw die Darwin over de evolutiebiologie werpt wordt weggeretoucheerd.

  Maar ...
  Zegt de begeleidende website bij dit boek over die te grote broek van Darwin:Die halve eeuw Darwin-promotie heeft een naam: de Darwin Industry. Het toppunt ervan is het Darwinjaar 2009.

  Okay
  Mozart industry ...
  Einstein industry ...
  James Joyce industry ...
  (er is ook een enlightenment industry - op zich niet zo heel erg verlichtend). Sinds kort ken ik nu een tweede industry met negatieve connotatie. Ik kende al de Holocaust Industry, een term gemunt door Norman Finkelstein. Nu zou het met de Darwin industry dus net zo erg gesteld zijn ... a slightly derogatory connotation, as if the scale of the research has gotten out of control.

  Again, wat is er tegen een Darwinjaar. We hadden een Bach jaar, een Rembrandt jaar, een koninkrijksjaar (meerdere zelfs) ... etc.

  En dan de verbinding van Darwin met Hitler (er zijn twee hoofdstukken / paragrafen: from Darwin to Hitler).
  Ook hier zijn veel historische pendanten - denk aan Wagner of Nietzsche.
  Niemand zal ze verantwoordelijk houden voor de wandaden van Hitler en das dritte Reich.
  Bedekt met retouche-verf, zoals Ton Munnich suggereert?
  Ik dacht het niet. Ik heb hier een boek Darwin and evolutionary thought, Cambridge encyclopedia, dat in twee essays duidelijk laat zien dat Hitler Darwin heeft bestudeerd, en wat je als uitwerking daarvan zou kunnen beschouwen.
  Het lijkt dat Munnich retouch-verf smeert. Want dit wordt er ook gezegd: the theory fundamental to the Nazi social hygienists, as well eugenicists in Britain and the United States, was Mendelian genetics [...] none of those railing against Darwinism suggests that somehow genetics has been falsified or morally corrupted by the Nazi employment of that science.
  Het mag ook wel typisch heten dat het belang van de Duitse biologen niet genoeg onderstreept kan worden bij de ontwikkeling van het evolutionaire denken in het begin van de vorige eeuw, maar dat Darwin schuldig gehouden wordt voor de beïnvloeding van de ideeën in das dritte Reich.

  En dan de titel: darwinisme of verlichting. Wat is dat voor een schijntegenstelling.
  Ik ken geen bron die de verlichting toeschrijft aan Darwin, of die zegt dat er zonder Darwin geen verlichting zou zijn geweest.
  Persoonlijk ben ik wel van mening dat als er iemand gezorgd heeft dat de verlichting (kleine v graag) nog enige praktische uitwerking had, dat dat het nut van Darwin was: de omverwerping van het scheppingsverhaal. Al het andere gezeur, van Locke en Spinoza en Voltaire, is hooguit filosofisch gekwaak, of op zijn best snoepgoed voor morrende volksdelen om ze te laten weten dat we echt wel heel modern zijn, ook al hebben ze last van knellende conventies.

  En ik vraag me af: als we die scale of research een uitwas mogen noemen van de Darwin Industry - is het denkbaar dat dit boek van Munnich een product is van de anti Darwin lobby?

  Nee, ik wacht nog maar even met halleluja roepen.

  ReplyDelete
 23. Marleen, laten we ons niet verliezen in definities. Het punt is: je hebt een bioloog nodig om te beoordelen of de boeken van 19e Eeuwse biologen een even goede evolutietheorie bevatten als die van Darwin en of ze wel of niet eerder waren dan Darwin (1859) in bepaalde opzichten. Munnich is historicus, geen bioloog. Hij kan dat dus niet beoordelen. Ik weet niet bij welke universiteit, en in welke specialismes hij is afgestudeerd. Publicaties van hem in vaktijdschriften kan ik niet vinden. Hij is dus niet geschikt voor de taak die hij zichzelf heeft gesteld.

  ReplyDelete
 24. Leonardo,
  "Het mag ook wel typisch heten dat het belang van de Duitse biologen niet genoeg onderstreept kan worden bij de ontwikkeling van het evolutionaire denken in het begin van de vorige eeuw, maar dat Darwin schuldig gehouden wordt voor de beïnvloeding van de ideeën in das dritte Reich."
  Rake opmerking: alle goede invloeden worden Darwin ontzegd, en aan anderen toegeschreven, en alle slechte invloeden van Darwinisme worden niet aan de Duitse biologen toegeschreven maar aan Darwin.

  Tip: kijk eens in de Wikipedia bij:
  History of Evolutionary thought (early 19th century)
  En:
  Geschichte der Evolutionstheorie
  En probeer Virchow of Gegenbaur te vinden.
  Wikipedia is een neutrale encyclopedie, maar je vindt geen Duitse voorlopers maar wel navolgers van Darwin. Ruim 100 jaar na Darwin zouden alle voorlopers van Darwin toch in de wiki moeten staan.

  ReplyDelete
 25. Gert,

  Ik weet niet waarom je me oproept ... probeer Virchow of Gegenbaur te vinden. Wiki staat er vol van, vooral de Duitse artikelen. Mijn informatie zegt overigens dat Gegenbaur een ardent Darwinian was, en dat Virchow op zijn aanvankelijk instemmende opvatting is teruggekomen.

  Nee, ik vind wiki niet betrouwbaar op het gebied van evolutie. Er is een groepje - heeft zichzelf publiekelijk bekend gemaakt - dat het rechte pad bewaakt, en verhindert dat ongewenste nuances op de canon in wiki terecht komen. Sommigen vinden dat verdedigbaar, omdat anders creationisme en ID aan de haal gaan met die artikelen.
  Ik vind het zeer verwerpelijk.

  Ik heb wel andere informatiebronnen, waaruit ik nu iets meegeef.

  Haeckel, een jonge hond voor Darwin, became part of the vanguard of young scientists who plowed through the yielding turf to plant the seed of Darwinism deep into the intellectual soil of Germany. As Haeckel would later observe, the seed flourished in extremely favorable ground. The German mind, he would write (1868), was predisposed to adopt the new theory.
  Dus, als het Duitse evolutiedenken voorop liep in de eerste helft van de 20ste eeuw, dan toch gevoed door Darwin.

  Haeckel was leerling van de door jouw genoemde Virchow. Deze man keerde zich later tegen zijn leerling. Wat moet ik daar nu van denken?
  Vanwege voortschrijdend inzicht?
  Nee, the real danger of evolutionary theory, Virchow (1877) urged, was its connection with socialism, the fuel that ignited the Paris Commune a few years earlier
  Wat moet ik met zulke wetenschapperij? Je hangt de idee van evolution aan, je ziet revolution, en je verwerpt je theorie omdat je een beetje maagpijn krijgt.

  Het is overigens niet Darwin, maar Haeckel die met zijn Eugenik en Sozialdarwinismus als wegbereider voor de rassentheorie van het nationaal socialisme wordt gezien. Overigens wel een gemankeerde, want terwijl de nazi's graag uit hun verband gerukte citaten van de man gebruikten, vonden ze zijn wereldbeeld onverenigbaar met de Nazi-ideologie.
  Volgens één van de essays in het eerder genoemde Darwin and evolutionary thought komen Hitler's ideeën ... more likely from the anti-Darwinian Huston Stewart Chamberlain (1855–1927), the Germanophilic Englishman: he married Richard Wagner’s daughter Eva, became a friend and correspondent of Hitler, and was greatly admired by Alfred Rosenberg

  Je ziet, voor zover er sprake is van harmonie der sferen, het is vooral een harmonie vol dissonanten.

  ReplyDelete
 26. Leonardo, de bedoeling van de tips
  History of Evolutionary thought (early 19th century) ea was: als er ergens Duitse voorlopers van Darwins evolutietheorie zouden zijn, die evt ook nu de prioriteit zouden kunnen claimen, dan zou het op die Wikipedia pagina te vinden moeten zijn.
  Je klaagt over de wikipedia, maar in plaats daarvan zou je fouten moeten corrigeren! Want dat kan iedereen! De wiki is van ons allen! Er bestaat geen alternatief dat over alle kennis gaat en gratis toegankelijk is. Ik corrigeer zelf zo nu en dan ook fouten.

  ReplyDelete
 27. Ton Munnich schreef :

  Gert, mijn laatste berichtje plaatste ik vrijwel gelijktijdig met een van jou, ik had het niet gezien. Ik moet nog reageren op een aantal van je berichtjes. Ik heb wat meer tijd, komende week zal het lukken.
  Eerst dit.
  Blog-lezers zonder boek-exemplaar hebben weinig aan niet-toegelichte stellingen. Ik stelde (zonder toelichting) dat in de 19e eeuw de Duitse biologie leidend is. Ik zal het toelichten.
  In 1957 publiceert George Haines een boek over de Engelse wetenschap in de jaren 1800-1866. Even later een vervolg-artikel over de jaren 1867-1887. Haines constateert dat de Duitse wetenschap met kop en schouders boven alles uitsteekt in de 19e eeuw. Frankrijk en Schotland scoren ook redelijk, maar “England fell lamentably short”. Charles Lyell constateerde in de jaren 1840 dat de exacte vakken in Oxford vrijwel verdwenen zijn: lege collegezalen, drie tot zeven studenten per vak. Haines meldt dat dit ook voor Cambridge gold. Natuurwetenschappers hebben nauwelijks toelagen, pensioenen of aanzien. De drie Engelse top-biologen Huxley / Wallace / Darwin verlaten de school zonder diploma, 10 / 14 / 16 jaar oud, ze scharrelen zelf hun kennis bijeen. Huxley zegt over Darwin: “Like the rest of us, he had no proper training in biological science”. Huxley leert zichzelf Duits, de taal waarin relevante biologie-publicaties verschijnen. Wie het kan betalen gaat naar een universiteit in Schotland of Duitsland.
  De redding komt uit Duitsland. Koningin Victoria trouwt de Duitser Prins Albert. Hij ziet het lage niveau van onderwijs en wetenschap, hij bemoeit zich op allerlei manier ermee. Sir Norman Lockyer, de stichter en jarenlange hoofdredacteur van het tijdschrift Nature, noemt hem “the fountain of our English educational renaissance”. Na Albert’s dood (1861) valt het weer stil, de meegekomen Duitsers vertrekken weer. In 1870 wordt er een zware commissie benoemd (met o.a. Huxley) om de crisis in de wetenschap te inventariseren. De commissie produceert in vijf jaar acht alarmerende rapporten. In 1884 telt een Engelse studiecommissie in één Duits chemie-laboratorium meer studenten dan in alle Engelse chemie-laboratoria samen. De gezaghebbende Lyon Playfair, voorzitter van de British Association for the Advancement of Science zegt in 1885: “Zelfs Oxford en Cambridge, die in de afgelopen jaren zoveel hebben gedaan om de uitrusting van hun laboratoria te verbeteren en hun wetenschappelijke staf uit te breiden, lopen nog steeds ver achter bij een tweederangs Duitse universiteit”.
  (uit blz. 101-105 in mijn boek. Zie daarin ook de essays 2, 5, 6, 7 )

  beste groet
  Ton Munnich

  ReplyDelete
 28. Ton, dank voor je toelichting (nuttig voor degenen die het boek niet gelezen hebben). Maar er is meer nodig. Het is niet voldoende om een schets van de stand van de wetenschap in Engeland in 19e eeuw te geven. Wat nodig is, is een gedetailleerde vergelijking van wat er aanwezig was aan evolutietheorie in Duitsland en wat Darwin in de Origin beschreef. Dat kan alleen gedaan worden door iemand met een grondige kennis van de evolutietheorie. Het is niet waarschijnlijk dat een niet-bioloog die bovendien de Origin een saai boek vindt, dat zou kunnen doen.

  ReplyDelete
 29. De vraag is niet of "in de 19de eeuw de biologie in Duitsland leidend is". Daar kan weinig twijfel over bestaan.

  Dit zijn het soort vragen dat het boek op roept:
  Of Amerikaans imperialisme een direct gevolg van 'darwinisme' is (wat dat ook wezen mag). Onder de hand wordt de coup van de CIA tegen Mossadeq nog Darwin verweten.

  Of dat 'cladistics' een modern jasje is waarin neo-darwinisten 'descent with modification' gestoken hebben (blz 314)

  Of dat heilig verklaren van Lynn Margulis wel zo wetenschappelijk verantwoord is. Bij vergelijking van het Journal Theoretical Biology artikel van Lynn Margulis 1967 en dat van Raven 1970 in Science blijkt nl dat Raven degene is die de argumentatie voor endosymbiose geeft.

  ReplyDelete
 30. Ton Munnich schreef :

  dag Gerdien en Gert

  (Gert, as. zaterdag / zondag reageer ik op je berichtjes)

  Gerdien, graag reageer ik op je drie opmerkingen.
  1.
  Je vraagt: kan men Darwin verwijten wat de Amerikaanse regering honderd jaar later doet? Nee, lijkt me, die regering is zelf verantwoordelijk voor haar daden. Wel kan men Darwin verwijten wat hij zelf doet – of nalaat te doen. Dat levert stof genoeg.
  Je term “verwijt” hoort niet thuis bij historici maar bij juristen. Een officier-van-justitie heeft trefwoorden zoals verwijtbaarheid, schuld, verantwoordelijkheid. Een historicus heeft andere trefwoorden: hij bespreekt lijnen, verbanden, samenhangen, patronen. Ik maak geen “verwijt”.
  2.
  Je opmerking over cladistics is onvolledig. Wat is je punt?
  3.
  Op je Margulis-punt heb ik vier korte reacties:
  -- Voor de endosymbiose-jaartallen verwijs ik je naar blz. 306 van mijn boek.
  -- Een Nobelprijswinnaar vertelde de volgende anekdote: “de acceptatie van een nieuw idee gaat gewoonlijk in drie fasen. Eerst zeggen de vakgenoten “je idee is stapelgek”, daarna zeggen ze “je idee is niet nieuw”, en tenslotte zeggen ze “dat heb ik altijd al gezegd”. Dat proces beleeft Margulis ook. Eerst werd haar idee als onzin van tafel geveegd, nu zeg jij: “Niet Margulis maar Raven heeft het bedacht”. Dus nog steeds negatief over Margulis, maar niet meer negatief over haar idee. Dat is een soort van vooruitgang, al blijft het in het zure.
  -- Vijftig jaar lang is Darwin bewierookt door een leger neo-darwinisten. Daarover hoor ik je niet. Maar nu iemand iets positiefs zegt over Margulis sta je direct klaar met de kwalificatie ‘heiligverklaring’. Kun je die wanverhouding toelichten? En à propos heiligverklaring: kijk eens op blz. 354, dan zie je dat bij Darwin dit woord niet figuurlijk maar letterlijk van toepassing is.
  -- Wat Margulis betreft zou ik ik het buitengewoon aardig vinden om je mening horen over het stukje 323-328. Alvast dank daarvoor.

  Je opmerkingen hebben alledrie betrekking op de twee laatste essays. Ik kan me niet voorstellen dat je het helemaal eens bent met de negen voorafgaande essays. Daarom vermoed ik dat je het boek van-achteren-naar-voren leest, zoals intellectuelen dat nu eenmaal doen. In het traject naar bladzijde één zul je ongetwijfeld nog vraagtekens hebben. Ik hoor ze graag, ik vind ze nuttig.

  vriendelijke groet
  Ton Munnich

  ReplyDelete
 31. Het probleem met Margulis is dat het niet aantoonbaar is dat zij geen warhoofd is. Haar 1967 artikel staat niet in de literatuurlijst van het boek. Zoals ik al schreef, lezen daarvan en van omringende literatuur uit dezelfde tijd laat niet zien dat Margulis' artikel enige doorbraak vertegenwoordigde. Dit in tegenstelling tot de mythe.

  Het boek van Desmond & Moore (blz 354) heb ik niet (ik heb geen bijzondere interesse in Darwin) maar het klinkt alsof er enige verwarring is opgetreden tussen Charles Darwin en zijn grootvader Josiah Wedgwood. Gegeven de Darwin - Wedgwood familie betrekkingen is het redelijk te veronderstellen dat Charles Darwin tegen slavernij was.

  Weerzin tegen 'darwinisme' is de grondtoon van dit boek. Dan zou het wel handig geweest zijn als er een definitie van gegeven werd die in het register op te zoeken is. Vooral omdat 19de eeuwse beeldspraak moeilijk relevant te maken is voor huidige en ook oudere wetenschap.

  Over cladistics (blz 314) is Munnich niet geïnformeerd:
  "In de tweede helft van de 20e geven de neo-darwinisten aan Darwins idee van 'descent with modification 'een modern wetenschappelijk jasje'. Het heet nu 'cladistics'." Dat is alles. Cladistiek is uitgevonden door Willi Hennig, http://de.wikipedia.org/wiki/Willi_Hennig . Willi Hennig had geen enkele wetenschappelijke band met wie dan ook de neo-darwinisten precies mogen zijn bij Munnich. Hier is wel iets dat Munnich zal interesseren: het is pas na de 1966 Engelse vertaling van zijn 1950 Duitse boek dat Hennig enigszins bekend wordt, en dan duurt het nog tot omstreeks 1980 dat cladistiek doorzet in de taxonomie. Ernst Mayr, die soortvorming bij het neo-darwinisme inbracht, had daar om te beginnen kritiek op. Wat voor weet ik niet precies, want de UB heeft Mayrs 1974 artikel niet, wel het 1975 antwoord van Hennig. Hennig was een specialist in Diptera, en zijn cladistiek kwam voort uit de praktijk van het indelen van deze beesten.

  ReplyDelete
 32. Gerdien schreef "Gegeven de Darwin - Wedgwood familie betrekkingen is het redelijk te veronderstellen dat Charles Darwin tegen slavernij was.".

  Volgens Adrian Desmond, James Moore (2009) 'Darwin's sacred cause. Race, slavery and the quest for human origins', heeft Darwins afschuw van de slavernij ten grondslag gelegen aan zijn zoektocht naar de oorsprong van de mens en aan zijn evolutietheorie. Darwin en vooral Darwin's kennissenkring vechten voor de afschaffing van de slavernij. Darwin draagt zijn steentje bij met zijn boek.

  ReplyDelete
 33. Desmond & Moore is het boek dat Munnich de heiligverklaring van Darwin noemt (blz 354). Munnich noemt dat boek "het toppunt van het retoucheringsproject".
  Ik heb het boek niet gelezen. Heb je er op je andere site een bespreking van?

  Het probleem met Munnichs boek zijn betogen als het volgende:
  "Zo heeft het darwinisme in zijn 150-jarige bestaan drie fasen van een halve eeuw. ... en tenslotte een halve eeuw als ideologische handschoen om America's economische vuist. " (blz 365).
  blz 364: "Een voorbeeld is Iran. ... In 1951 besluit het Iraanse parlement vrijwel unaniem tot nationlisatie van de Anglo-Iranian Oil Company. ... de CIA zorgt voor de afzetting van Mossadeq".
  Met gelijkstelling van een biologische theorie (hopelijk ook zo opgevat door Munnich) met het zg 'vrije markt kapitalisme'. tegen die tijd denk ik dat Munnich doordraaft.

  ReplyDelete
 34. Gerdien, Ik zie geen argument of feit over dat boek. De titel klinkt verdacht? Uh? Is dat een argument? 'Darwin is een heilige geworden?' Is dat een argument? Kan het betoog in het boek misschien waar of plausibel zijn? Kunnen er misschien feiten in het boek staan? Feiten aub meneer Munnich.

  Ton Munnich:
  ik heb een Postscript (21 mei) toegevoegd aan de blogpost (zie hierboven)

  ReplyDelete
 35. Ton Munnich schreef :

  dag Gerdien en Gert

  Gerdien, je commentaren zijn goed. Je hebt je email-adres bijgevoegd, daarheen stuur ik een cc van dit berichtje. Verdere communicatie zou ik waardevol vinden. groet, Ton Munnich
  Ook andere lezers dank voor hun opinie over mijn boek; Leonardo had een interessante observatie.

  beste Gert
  Het was interessant om je denkprocessen te zien. Een slotvraag is de volgende. Heb jij meegewerkt aan het Wikipedia-artikel over Richard Weikart, of hebben mensen uit jouw netwerk eraan bijgedragen?
  Daarmee wil ik mijn bijdrage aan deze blog afronden.

  succes met alles
  beste groet
  Ton Munnich

  ReplyDelete
 36. Ton, als je boek een proefschrift zou zijn, zou je het in het openbaar moeten verdedigen. Maar wat ik tot nu toe zie dat je op vragen, kritiek en opmerkingen van opponenten reageert met 'dank voor je commentaar', 'interessante observatie' en 'interessante denkprocessen'. Dat is geen verdediging. Verder, lijkt het dat je met één van de opponenten in een achterkamertje wilt verder spreken...

  Wel, ik had al een tweede blogje in voorbereiding met mijn denkprocessen over een ander hoofdstuk. Die zal ik morgen publiceren. Waarom? Het gaat over mijn vak.

  ReplyDelete
 37. Ton Munnich lijkt interessante observaties te herkennen en te waarderen. Daar zou ik nou bijna stil van worden. Ik zou er haast van gaan glimmen, of naast mijn schoenen gaan lopen. Maar ik heb graag vaste grond onder de voeten. Dus dit soort inhoudsloze complimenten, ook wel sociaal wenselijke oprispingen, zijn aan mij niet besteed.

  Munnich was bedroefd over het wetenschapshistorische debat. Los van dat hij daar zelf de eerste bijdrage aan leverde - aan dat bedroevende niveau bedoel ik, met zijn verwijzing naar Einstein en Hitler-Duitsland - ik geloof niet dat ik dit een debat ga noemen. Hooguit een uitwisseling van detailinzichten van individueel betrokkenen. (En kennelijk interessante observaties, die dan, door een of nadere onbestemde nood gedwongen, in de lucht moeten blijven hangen.)

  Ik denk ook niet dat Munnich, gelet op zijn cv (zie website) ook niet de man is om zo'n debat te entameren of aan te zwengelen. En, gezien zijn houding in deze discussie, al helemaal niet de man om zo'n debat te begeleiden.

  Blijft over het beeld van iemand die met vliegertouw probeert een grote geest van zijn voetstuk te trekken. Tja, wat moet je, als je geen shovel tot je beschikking hebt zoals echte standbeeldomverhalers.

  ReplyDelete
 38. Ik heb noch Weikarts boek noch Richards boek gelezen. Munnich schrijft: “Vijftig jaar lang slagen de Angelsaksische wetenschappers erin met hun retoucheringsproject de connectie Darwin –Hitler te maskeren.” Maar dan komt Weikart etc. (blz 354, 355). Als ik die eerste zin lees verwacht ik al geen objectieve behandeling meer.

  Weikart ontbreekt op de Nederlandse wikipedia. De Engelse Wikipedia heeft http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Weikart . Daarin staat duidelijk dat Weikart een anti-evolutie agenda heeft. Zie bv ook: http://darwinianconservatism.blogspot.nl/2006/02/review-of-richard-weikarts-from-darwin.html . “Weikart's book was financed by the Discovery Institute as part of their "wedge strategy" for attacking Darwinian science as morally corrupting in its atheism. The book is now commonly cited by proponents of creationism and intelligent design as scholarly proof that there is a direct line of influence "from Darwin to Hitler." But as I have shown, Weikart doesn't actually show any direct connection between Darwin and Hitler.”

  Weikarts boek valt het beste op te vatten als onderdeel van de ‘culture wars’ in de VS.

  ReplyDelete
 39. Gerdien ... en ook Gert, (herstel, hele reactie)

  Ik vind het allemaal grote flauwekul, de idee alleen al om op zoek te gaan naar een relatie tussen Darwin en Hitler. En als het legitiem zou zijn om dergelijke relaties te leggen, tussen Hitler en allerlei figuren en fenomenen omdat Hitler het heeft aangeraakt met zijn vuile handen, wel ... dan kunnen we met een gerust hart meer dan 50% van ons culturele erfgoed op de brandstapel smijten, inclusief de muziekliteratuur - er waren kampbewaarders die de werkdag begonnen met een toccata van Bach, en ontspanning vonden na een dag in het zweet des aanschijns bij een sonate van Schubert.

  Ik kan me er niet druk over maken.

  Maar, voor jullie gemoedsrust, hier nog maar eens een citaat van iemand die Weikart en Darwin en Hitler in hun relatie bestudeerd heeft (R.J. Richards) - en die vernietigend oordeelt over het resultaat van de navorsingen van Weikart.

  Did Hitler have any knowledge of Darwinian evolutionary theory (R. J. Richards 2013)? Darwin’s name does not appear in any of Hitler’s writings. But perhaps the racial views expressed in Mein Kampf ([1925–27] 1943) yet indicate the influence of Darwin, as Berlinski urges. But only the dogmatically robotized would find in those tedious pages anything resembling Darwinian theory. Hitler (1943, 312) makes no claim that the human species arose from lower animals; his notions of racial homogeneity and a “general drive to racial purity” (allgemein gültigen Triebes zur Rassenreinheit) are foreign to a theory that requires variation and transmutation; his assertions that religion is not in conflict with “exact science” (294) and that it forms the foundation for morality (293) deny the efforts of Darwin and Haeckel to replace religious dogma with exact science and to demonstrate the origin of morality in the natural selection of community groups. Hitler’s notions of struggle or battle (Kampf) among the races seems antithetic to Darwin’s conception that struggle occurs primarily and most strongly within a variety or race and only distantly among distinct varieties or species. Indeed, because Hitler characterizes the Jews as alien ( fremde) and having racial features completely distinct from the Teutons, any struggle, by Darwinian lights, ought to be mitigated or eliminated.

  uit: the Cambridge Encyclopedia of Darwin and Evolutionary Thought, in The German Reception of Darwin’s Theory, 1860–1945

  ReplyDelete
 40. Gerdien,
  in 2008 hield prof Herman Philipse een serie avondcolleges over evolutie en ethiek waarin hij ook (uitgebreid) Weikart als bron gebruikte, niet wetende dat Weikart verbonden was aan het Discovery Institute. Ik heb hem daar op attent gemaakt tijdens de vragenronde. Hij reageerde met dat je uitsluitend moest kijken of Weikart het historisch-wetenschappelijk juist had.

  Herman Philipse over Richard Weikart evolutie.blog 17 maart 2008

  En een blog over: Weikart’s misbruik van de term ‘evolutionaire ethiek’ 25 juni 2010.
  Dat is mijn oude evolutie.blog.com . Het laden van de blogposts duurt plm 5 min. maar ze bestaan nog wel! even geduld aub!

  Over de relatie God en Hitler heb ik een review geschreven: God, Hitler and the Free Will Defense op mijn WDW website.

  Leonardo: dank voor de verwijzing naar de onbetaalbare 'Cambridge Encyclopedia of Darwin and Evolutionary Thought'. Ik denk dat ik het via de universiteitsbibliotheek kan lezen.
  Kan ik de eerste van de twee comments deleten?

  ReplyDelete

 41. Dear Gert,

  thank you for reviewing this inconsequential perversion of established evolutionary science history. It comes as no surprise that Munnich has tracked down Sutton (see linked website). They are birds of a feather: dodos! (we have an expression, "birds of a feather flock together"). Sutton is also such an atrociously bad researcher that he thinks Darwin was religious in 1859 and after. It really is not a complicated matter to spend a few hours with the correspondence and immediately see his intolerance of religious bigotry and their illogical and desperate Paleyism. These revisionists are causing much damage in our age of automatic and interconnected information resources. Sutton has already defiled the citations index by his non-peer reviewed work sneaking into the literature databases. Dissertations, text and trade books are now mistaken in their citing his unsubstantiated and refuted rubbish. He continues to ignore notifications that he has been refuted, but he is fooling no one. It is disgracefully immoral and unethical to not respond to challenges, or retract erroneous publications. His editors and university will not intervene. The whole situation stinks of ignorance and self-promotion at the cost of shared resources. Each and every person with a hand in perpetuating the spread of disinformation is complicit in the deception of the public, which has already defrauded the public purse by receiving funds for untenable claims. Sutton now thinks he is making ground because Munnich has sent him his book. He has translated the title alone, so thinks he has found a like mind. Well, that is certainly true.

  ReplyDelete
 42. Dear JF Derry, thank you very much for your comment. I did not know about Sutton and his anti-Darwin book, and the connection with Ton Munnich. There is a lot to read and study. It is too early too give a detailed response.

  " he thinks Darwin was religious in 1859 and after." that is also the claim of Ton Munnich!

  In his book Munnich does not list any publication of himself in a scientific peer-reviewed journal. He should publish his views in a history of science, or history of biology journal.
  He is now collecting praise by sending his book to Dutch scientists, and selectively quotes from the emails under the heading 'Reviews' on his website. But a friendly email is not a review of a book. The place for that is a scientific journal.

  ReplyDelete

Comments to posts >30 days old are being moderated.
Safari causes problems, please use Firefox or Chrome for adding comments.