14 July 2011

Hoe rekbaar is onze planeet? (2)

In mijn vorige blog besprak ik Hoe rekbaar is onze planeet? van John van Rhijn. Het is een uitstekend boek, maar het klimaat wordt sterk onderbelicht. Hij vindt dat het klimaatprobleem veel te veel aandacht krijgt en vindt het niet grootste probleem van onze tijd.
Dat de verhoging van het CO2 gehalte van de atmosfeer onverwachtse effecten op de biosfeer heeft, blijkt uit een publicatie in Nature vandaag waarin geconcludeerd wordt:
"that elevated CO2 stimulated N2O emissions by 18.8%, and that CH4 emissions from wetlands increased by 13.2% and from rice paddies by as much as 43.4%."
Proposed mechanisms of increased N2O and CH4 emissions from soils
© Nature 14 Jul 2011.
Het blijkt dat verhoging van CO2 gehalte van de atmosfeer leidt tot een verhoogde CO2 opname door planten, met als gevolg verhoogd bodemactiviteit, met als gevolg een hogere methaan CH4 en stikstofoxide N2O (lachgas) uitstoot uit de bodem. Methaan en stikstofoxide zijn pas echte broeikasgassen: methaan heeft een 25x zo sterk effect en stikstofoxide is zelfs 300x zo sterk als CO2. Dit zijn zijn effecten die je niet mag verwaarlozen. Het is positieve feedback in het klimaatsysteeem. Het klimaatprobleem kun je en mag je wetenschappelijk en ecologisch gezien niet verwaarlozen. En het klimaatprobleem heeft weer effect op het wereldvoedselprobleem. etc.

Terugkomend op het boek van Johan van Rhijn: of Al Gore nu in een SUV rijdt of niet, klimaatopwarming is en blijft een reëel probleem dat verweven is met alle ander problemen die van Rhijn in zijn boek noemt (wereldbevolking, economie, voedsel, ecosystemen). Die plantjes en bacteriën weten toch niet of Al Gore in een SUV rijdt?

bron:  Alexander Knohl & Edzo Veldkamp: Global change: Indirect feedbacks to rising CO2, Nature News and Views 14 Jul 2011.

5 comments:

nand braam said...

@ Gert
Ik begrijp het plaatje niet helemaal goed, vrees ik.
Ik begrijp het zo: meer CO2 (kooldioxide)in de lucht leidt tot a. meer plantaardige productie en dus meer wortelbiomassa en bodemactiviteit en b. minder verdamping uit de bodem (want er is meer begroeiing). Meer vocht in de bodem leidt tot meer anaerobe situaties in de bodem. Anaerobe situaties in de bodem leiden tot meer CH4 ( methaan) - en N2O (lachgas)-uitstoot door reductie.

Mijn probleem is nu : is transpiration wel (-)?; weliswaar is er nu meer begroeiing dus minder rechtstreekse verdamping uit de bodem, maar door de grotere begroeiing is ook de hoeveelheid vocht die nodig is bij de fotosynthese groter en dat vocht moet toch ook uit de bodem komen, dacht ik. Klopt het hele verhaal dan nog wel?
Jij kunt ongetwijfeld uitleggen waar mijn redenering niet klopt.

gert korthof said...

Nand Braam: je gelijk het onderdeel te pakken wat nog onzeker is: het mechanisme! Gefeliciteerd. Allereest: wat wel zeker is de gemeten uitstoot van methaan en stikstofoxide. En dat die van grondbacterieën afkomstig zijn. En dat de CO2 wordt opgenomen door planten. En dat methaan en stikstofoxide veel sterkere broeikasgassen zijn dan CO2.
Maar nu het mechanisme: verhoging van CO2 zou leiden tot verlaging van verdamping door de bladeren, dit leidt tot vochtiger bodems, dit leidt tot anaerobe niches in de bodem, en dit leidt tot verhoogde activiteit van anaerobe bacterieën die meer N2O afscheiden.
wat betreft methaanbacterieën: ze gokken op verhoging van de biomassa in de grond (oa. wortelvorming?) als aanjager van methaanbacterieën.

Waarom midner verdamping? Ik gok op het sluiten of verkleinen van de opening van de huidmondjes: er is immers meer CO2 dus ze hoeven niet maximaal open te staan. En bij kleinere opening verdampt er minder.
Verder denk ik dat de extra hoeveelheid water voor de extra fotosynthese in het niet valt bij de hoeveelheid aanwezig in de grond...

nand braam said...

@ Gert
“Waarom minder verdamping? Ik gok op het sluiten of verkleinen van de opening van de huidmondjes: er is immers meer CO2 dus ze hoeven niet maximaal open te staan. En bij kleinere opening verdampt er minder.
Verder denk ik dat de extra hoeveelheid water voor de extra fotosynthese in het niet valt bij de hoeveelheid aanwezig in de grond...”

Het gaat niet om de extra hoeveelheid water voor de extra fotosynthese ten opzichte van de totale hoeveelheid wateraanwezig in de grond, het gaat om de extra hoeveelheid water voor de extra fotosynthese ten opzichte van de vermindering van het waterverbruik door a. minder rechtstreekse verdamping vanuit de bodem (want beter beschut) + b. het verminderde waterverbruik doordat de huidmondjes niet maximaal open hoeven te staan. In dit model mag je volgens mij alleen kijken naar de verandering in situatie 2 ten opzichte van situatie1. Ik vraag me toch echt af of transpiration wel echt (-) wordt. Zijn er proeven gedaan, waaruit meer methaan en lachgas blijkt? Als het alleen modellenwerk is, zou ik de randvoorwaarden die in het model gestopt zijn wel eens willen zien. Zijn die bekend gemaakt in die publicatie?

gert korthof said...

Nand, de studie is een meta analsye "using 152 observations from 49 published studies"
Hierbij gebruiken ze geen modellen, maar metingen van CO2, CH4, N2O, watergehalte vd grond.
Ze gebruiken alleen modellen als het gaat om de toekomstige CO2 waardes op globale schaal (extrapolatie).

water: "this result is probably due to improved efficiency of water use by plants, which reduces soil water loss through transpiration"

vergeet niet dat rijstvelden in de studie voorkomen, die altijd onder water staan.

De data zijn voornamelijk experimenten in kassen en lab waarbij CO2 verhoogd is.

Mijn belangrijkste reden om erover te bloggen is: deze publicatie bewijst dat je het klimaat niet kunt en mag verwaarlozen als je de vraag wilt beantwoorden: Hoe rekbaar is onze planeet? Het systeem aarde wordt danig op de proef gesteld als je broeikasgassen gaat toevoegen aan de atmosfeer.
Voorlopige Conclusie (andere website):
"Although there will be gains in some crops in some regions of the world, the overall impacts of climate change on agriculture are expected to be negative, threatening global food security."

nand braam said...

@ Gert
Bedankt voor het uitzoekwerk.
Ik ben het met je eens dat je het klimaat niet kunt verwaarlozen bij de vraag: hoe rekbaar is onze planeet?
Wel blijft het voor de klimaatonderzoekers erg belangrijk om dingen goed uit te zoeken en ook goed te presenteren (geen fouten;twijfels zelf al vermelden). Je weet dat klimaatsceptici en in hun kielzog bepaalde politici elk foutje of twijfel gebruiken om het probleem te bagatelliseren.